Քաղաքական
14.11.2019 / 09:00
Սատիրիկոն
13.11.2019 / 21:30
Սատիրիկոն
13.11.2019 / 21:00
Լուր-մեկնաբանություն
13.11.2019 / 19:00
Լուր-մեկնաբանություն
13.11.2019 / 18:00
14.11.2019   09:40
654

Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի 6-րդ համարը

Այսօր լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի հերթական` 6-րդ համարը։ Այն կարող եք ձեռք բերել մամուլի տարածման բոլոր կետերից։

Համարում նախ կարդացեք Չարենց.

Քեզ տրված է կյանքը, որ լինեսու ոչինչ երազ չթվա,
Որ կյանքում քո կյանքը շինես ու ոչինչ երազ չթվա.
Քեզ գերում է ընթացքը այս տաքբայց տեսնո՞ւմ ես դու այն, որ գալիս է,
Գալիս է իր գալիքը հինեու ոչինչ երազ չթվա:

ԴՈՒՔ ՄԵՆԱԿ ՉԵՔ, ՄԵՆԱԿ ՉԵՔ, ՄԵՆԱԿ ՉԵՔ... 

  • «ՉԻ» ռիթմովՙ

♦ Խորհրդարանի հավաքարարին էլ ♦ Հայաստանի թիվ 1 հանցավորը  ♦ Եվ այդ մարդը դու ես

  • ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՈՐԻ ՎԵՐՋԸ ՉԻ ԵՐԵՎՈՒՄ

Վե­րա­նո­րո­գու­մը վա­ղուց ա­վարտ­ված կլի­ներ, ե­թե նոր կա­ռա­վա­րութ­յու­նը նա­խա­ձեռ­ներ և­ ի­րա­կա­նաց­ներ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խութ­յուն­ներ: Նոր սահ­մա­նադ­րութ­յան դեպ­քում՝ Վազ­գեն Մա­նուկ­յա­նը չէր ստա­նա պե­տա­կան աշ­խա­տա­վարձ և կ­բա­վա­րար­վեր միայն Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նից ստաց­վող թո­շա­կով: 

  • ԹԱՎՇՅԱ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՍՏ ՀՄԱՅՔԸ ԿԱՄ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՑԿԱՇԱ՞ՌՔ

­Մի բան պարզ է. թա­լա­նած փո­ղե­րի վե­րա­դարձ­ման գոր­ծում իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից կի­րառ­վող մութ գոր­ծարք­նե­րի կոն­ցեպ­տը ոչ մի լավ տեղ մեր պե­տութ­յա­նը չի հասց­նի, այլ միայն կխարխ­լի հան­րութ­յան վստա­հութ­յու­նը 
կա­ռա­վա­րութ­յան նկատ­մամբ։ 

  • «ՏՐՈՅԱԿԱՆ ՁԻՈՒ» ՎՏԱՆԳԸ

...հաշ­վի առ­նե­լով իշ­խա­նա­կան թի­մի ոչ մո­նո­լիտ բնույ­թը, չպետք է բա­ցա­ռել, որ նրան­ցից  ո­մանք, խոս­տաց­վե­լիք ճոխ ե­րաշ­խիք­նե­րի դի­մաց կա­րող են միա­նալ Փա­շին­յա­նին «հանձ­նե­լու» գոր­ծըն­թա­ցին:

  • 3 ՄԻԼԻՈՆ ՏՆԿԱԾ ԾԱՌԻՑ 3 ՀԱՏ ՉԻ ՄՆԱՑԵԼ

Մե­նակ ծառ տնկե­լով չէ: ­Ծա­ռը ե­րե­խա­յի պես է, ե­թե ու­նե­նաս և գ­ցես փո­ղոց, ոչ մի բա­նի չես հաս­նի: Ե­թե  հա­սու­նաց­նես, հասց­նես այն աս­տի­ճա­նին, որ ծառն իր գործառույթը կա­տա­րի, դա լրիվ ու­րիշ 

  • ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՆԵՐՑԻԱ ՉԻ ՍԻՐՈՒՄ 

...մենք կողմ ենք հե­ղա­փո­խութ­յա­նը, իսկ  իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը պի­տի նման սխալ­ներ թույլ չտան, ին­չը նախ­կին­նե­րի   ռևան­շի հա­մար ճա­նա­պարհ հար­թել է նշա­նա­կում։ Մերժ­ված­ներն էլ չոգ­ևոր­վեն, ի­րենց վե­րա­դարձ չկա։ Հան­րութ­յու­նը թույլ չի տա, ա­տե­լութ­յան չա­փա­բա­ժի­նը մեծ է։

  • ԳԱԳԻԿ ՋՀԱՆԳԻՐՅԱՆԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ ՃԻՇՏ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱՆ

Նպա­տա­կը, մեր կար­ծի­քով, մեկն է՝ հա­սա­րա­կութ­յան, մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի, դեպ­քե­րի ի­րա­կան բնույ­թին ան­տեղ­յակ մարդ­կանց մեջ տպա­վո­րութ­յուն ստեղ­ծել, թե սպան­ված­նե­րը քրեա­բա­նա­կան 
բա­ցա­սա­կան բնու­թա­գիր ու­նե­ցող ան­ձինք են...

  • Թռիչքներերազումեվարթմնի. ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԵՐԱԶԸ

Աչքերը չռած նայում է  դռանը, եղունգները կրծելով հաշվում ղողանջները ու երբ խփում է ժամը 12-ը, դուռը բացվում է և ներս է ընկնում Չաթլախը: «Ես կորած եմ»,- մտածում է ինքը:

  • Լուր-մեկնաբանություններ

♦ Ընդդեմ Դա­վիթ ­Հա­րութ­յուն­յա­նիՔՈՉԱՐՅԱՆԻՑ ՈՒ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՑ ՀԱՍՏԱՏ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՉԷ ♦ Ընդդեմ «System of a Down»-ի շահարկման. ՍԱ Է ՔՈՉԱՐՅԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՁԿԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԴԵՄՔԸ

Վերջին էջերում կգտնեք «Նմուշներ աշխահի խոհանոցներից», խաչբառ, սուդոկու, աստղագուշակ և այլն։ Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն»

Գովազդ