Սատիրիկոն
06.12.2019 / 22:00
Լուր-մեկնաբանություն
06.12.2019 / 21:00
Քաղաքական
06.12.2019 / 20:00
Լուր-մեկնաբանություն
06.12.2019 / 19:30
Սատիրիկոն
06.12.2019 / 19:00
Լուր-մեկնաբանություն
06.12.2019 / 18:00
02.12.2019   09:00
996

Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի 11-րդ համարը

Լույս է տեսել «Չորրորդ իշխանություն» թերթի հերթական` 11-րդ համարը։ Այն կարող եք ձեռք բերել մամուլի տարածման բոլոր կետերից։

Համարում նախ կարդացեք Չարենց.

Մեր մտքերում՝ հաճախ թե՛ մեղկ, թե՛ գունազուրկ,
Մեր հույզերում այնքա՜ն լիրիկական,-
Մենք չե՞նք եղել արդյոք զարմանալի անհոգ,
Զարմանալի անփույթ, հաճախ թեթեվ,-
Եվ պահեր ենք վսեմ մենք ունեցել եթե-
Դա չի՞ եղել արդյոք պատահական արդյունք
Պատահական ժամի...

«ՉԻ» ռիթմով՝

♦ Իսկական բաստիոնի են բախվել ♦ Ոստիկանապետի կամ ոստիկանության դեֆիցիտ ♦ Դաժան կորուստ

ՈՉ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՄԵԿ ՏԱՐԻՆ

­­Այս­պի­սի խորհր­դա­րա­նը ա­ջա­կից չէ հե­ղա­փո­խա­կան ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը և ­լուրջ  վնաս է հասց­նում իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի վար­կա­նի­շին:

ՆԻԿՈԼՆ ԸՆԴԴԵՄ ՆԻԿՈԼԻ

­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին դուր չի գա­լիս այն հան­գա­ման­քը, որ ­Հա­յաս­տա­նի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մութ­յու­նը սկսվել է 1988 թվա­կա­նի ­Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման զար­թոն­քով և 1991 թվա­կա­նին ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մով։  

«ԱՐՄԱԳԵԴՈՆԻՆ» ՍՊԱՍԵԼԻՍ

­­...«ար­մա­գե­դոն» ա­մեն դեպ­քում սպաս­վում է, և ­մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ  ­Քո­չար­յանն ու նրա մյուս ա­սիս­տենտ­նե­րը կհայտն­վեն ոչ թե փրկված­նե­րի, այլ փլա­տակ­նե­րի տակ մնա­ցած­նե­րի ցու­ցա­կում: 

ՀԱՐՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՓԵՍԱՅԻՆ ԼԱՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԱՆՈՒՄ

Չի կա­րե­լի նպա­տա­կա­յին հար­կը ե­կա­մուտ­նե­րի վե­րա­բախշ­ման հետ կա­տա­րել: Ե­թե իր բո­վան­դա­կութ­յամբ ե­կամ­տա­յին հարկ է դառ­նում, էլ ին­չու է կա­ռա­վա­րութ­յու­նը հայ­տա­րա­րել, որ  ե­կամ­տա­յին հար­կը նվա­զեց­րել է: 

ՔՈՉԱՐՅԱՆՆ ԻՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԾԱՆՐ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ Է ԴՐԵԼ

Քո­չար­յա­նին ա­ջակ­ցելն այդ­քան էլ հեշտ գործ չէ, ինչ էլ գրում են, վեր­ջում ան­հար­մար բան է ստաց­վում։ ­

ՌԵՏՐՈ - ՆԱՅԱԾ ԹԵ ՈՎ Է «ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԵՐՇՆՉԱՆՔԻ» ՀԵՂԻՆԱԿԸ

­­...նա­խա­րա­րի պաշտ­պան­նե­րի կար­ծի­քով, «ղա­լա­թը» ա­ռանձ­նա­պես վի­րա­վո­րա­կան չէ, իսկ ա­հա «չաթ­լա­խը»... վի­րա­վո­րանք­նե­րը նախ­կի­նում հնչել են բա­ցա­ռա­պես իշ­խող ՀՀԿ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի կող­մից։

ԹՌԻՉՔՆԵՐ ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՎ ԱՐԹՄՆԻ. ԱՐՍԵՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ ԵՐԱԶԸ

Խեղճ մար­դը 60 տա­րե­կա­նում սկսել է ծխել ­Թո­րոս­յա­նի հար­կա­յին նոր քա­ղա­քա­կա­նութ­յան պատ­ճա­ռով:

Լուր-մեկնաբանություններ

♦ ԻՆՉԻ՞ ՉԵՍ ՄԱՆԸՄ ♦ ՄԻ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԻ ԷԼ ՍՊԱՍԵԻՔ

ԱՍՏՂԵՐԸ ԳՈՒԺՈՒՄ ԵՆ. Գևորգ Կոստանյան -  ­­Կեն­­­դա­­նա­կեր­պի նշա­նը` ­­Կեղծառյուծ:

Եր­կու­շաբ­թին ծանր օր է. ­ծանր քա­շով ծան­րոց կստանաք՝ քրեական գործ հա­րու­ցելու ՀՔԾ որոշումներով:

Վերջին էջերում կգտնեք «Նմուշներ աշխահի խոհանոցներից», խաչբառ, սուդոկու, աստղագուշակ և այլն։ Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն»

Գովազդ

Ամենաընթերցված

«ՉԻ» ռիթմով
«ՉԻ» ռիթմով
02.12.2019 / 831Homos Latentus
Homos Latentus
03.12.2019 / 641