Երկուշաբթի 28.09.2020 19:32

Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
28.09.2020 / 19:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
28.09.2020 / 17:30
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
28.09.2020 / 16:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
28.09.2020 / 14:30
Քաղաքական
28.09.2020 / 13:00
15.08.2020   19:00
2205

Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը

 Читать на русском

«­­Շատ են ա­սում, թե կա­պի­տա­լը և ­ներդ­րու­մը հայ­րե­նիք չու­նի, բայց կրկին ու կրկին ինձ թույլ կտամ չհա­մա­ձայն­ել նման ձևա­կերպ­ման հետ, ո­րով­հետև հայ­կա­կան կա­պի­տա­լը հայ­րե­նիք ու­նի, և­ այդ հայ­րե­նի­քը ­­Հա­յաս­տանն է, և­ այդ հայ­րե­նի­քը Ար­ցախն է»։

«­­Հա­յաս­տա­նը և Ար­ցա­խը պետք է զերծ լի­նեն կո­ռուպ­ցիա­յից։ ­­Կո­ռուպ­ցիա­յի բո­լոր դրսևո­րում­նե­րը, այդ թվում՝ հո­վա­նա­վոր­չութ­յու­նը, ար­հես­տա­կան մե­նաշ­նորհ­նե­րը, մրցա­կից­նե­րի հան­դեպ հա­րուց­վող ար­հես­տա­կան խո­չըն­դոտ­նե­րը պետք է ար­մա­տա­խիլ ար­վեն։ ­­Կո­ռուպ­ցիոն գոր­ծու­նեութ­յան արդ­յուն­քում պե­տութ­յա­նը և ­ժո­ղովր­դին հասց­ված նյու­թա­կան վնաս­նե­րը պետք է վե­րա­կանգն­վեն»։ 

«...կա­ռա­վա­րութ­յու­նը պետք է ...խո­շոր և­ ինս­տի­տու­ցիո­նալ ներդ­րող­նե­րին ու նրանց գոր­ծու­նեութ­յան հա­մար ար­դար, հա­վա­սար և­ օ­րի­նա­կան դաշտ ստեղ­ծի»։

Ս­րանք մեջ­բե­րում­ներ են Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­­Վե­րածնն­դի հրա­պա­րա­կում վար­չա­պետ ­­Նի­կոլ Փա­շին­յա­նի ե­լույ­թից։ 

Ո՞ւմ ձեռն­տու չէ 200 մի­լիոն դո­լա­րի ներդ­րու­մը նո­րօր­յա ­­Հա­յաս­տա­նում

Այս հարցն ա­ռա­ջա­նում է «Ա-­­Տե­լե­կոմ» ըն­կե­րութ­յան գլխա­վոր տնօ­րեն Ար­թուր Երզնկ­յա­նի հետ զրույ­ցից։
­­

Կա­պի և ­հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցութ­յան ո­լոր­տում փոր­ձա­ռու գոր­ծա­րար ռու­սաս­տա­նաբ­նակ ­­Ռա­ֆա­յել ­­Յայլ­յա­նը եղ­բոր՝ ­­Մի­շա­յի հետ հե­ղա­փո­խութ­յու­նից հե­տո ո­րո­շում են գալ ­­Հա­յաս­տան, բնա­կա­րան ձեռք բե­րել Եր­ևա­նում, ներդ­րում­ներ կա­տա­րել Ար­ցա­խում և ­­Հա­յաս­տա­նում։ Ո­րո­շու­մը կա­յաց­րել էին հա­մա­ցան­ցում տա­րած­ված ­­Նի­կոլ ­­Փա­շին­յա­նի հա­մայն հա­յութ­յանն ուղղ­ված ազ­դե­ցիկ մի ե­լույ­թից հե­տո։ Այս­ մասին ա­սել էր ­­Ռա­ֆա­յե­լը Ար­թուր Երզնկ­յա­նին դեռևս 2018 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րին։ 

Եվ ա­հա գոր­ծա­րար եղ­բայր­նե­րը Ար­թու­ր Երզնկյանի հետ սկսում են կազ­մել իրենց ծրագ­րե­րը։

Ար­ցա­խում բջջային կա­պի մե­նաշ­նորհ կա, այն էլ բա­վա­կա­ն ցածր ո­րա­կի։

«­­Հարց չի՞ ա­ռա­ջա­նում, թե ին­չու Ապ­րիլ­յան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ադր­բե­ջան­ցիները հար­ձա­կումն սկսե­լուց չփոր­ձե­ցին շար­քից հա­նել մեր կա­պի ան­տե­նա­նե­րը,- բա­ցատ­րում է Ար­թուր Երզնկ­յա­նը և ­պա­տաս­խա­նում,- ո­րով­հետև դրա կա­րի­քը չկար։ Սահմանամերձ գոտում հիմ­նա­կա­նում գոր­ծում է 2G կա­պը, ո­րը նրանք հեշ­տությամբ գաղտնալսում են։ 3G, 4G կա­պով խո­սակ­ցութ­յուն­ներ վեր­ծա­նե­լը մի քա­նի ան­գամ բարդ է և ­ժա­մա­նա­կա­տար։ ­­Կա­պի ո­րա­կը Ար­ցա­խում նաև անվ­տան­գութ­յան հարց է»։

Ուս­տի, գոր­ծա­րար­ները ծրագ­րում են սկզբնա­կան ներդ­րում­նե­րը կա­տա­րել հենց Ար­ցա­խում՝ կա­պի և ­հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցութ­յան ո­լոր­տում. 

  • ստեղծել բջջա­յին կա­պի 2-րդ բջ­ջա­յին օ­պե­րա­տոր, 
  • նո­րա­գույն տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի ներդր­մամբ բարձ­րաց­նել բջջային կա­պի ո­րա­կը, 
  • Ար­ցա­խի և ­­Հա­յաս­տա­նի միջև գոր­ծող ռոու­մին­գը դարձ­նել անվ­ճար, 
  • կտրուկ նվա­զեց­նել սահ­մա­նա­մերձ գո­տում կա­պի ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի սա­կագ­նե­րը, 
  • ժո­ղովր­դա­կա­նութ­յուն վա­յե­լող հան­րա­յին  տա­րածք­նե­րում ա­պա­հո­վել անվ­ճար WiFi ծած­կույթ, 
  • ին­տեր­նետ ծա­ռա­յութ­յունն ա­ռա­ջար­կել ոչ թե գի­գա­բայ­թե­րով, այլ ա­րա­գութ­յամբ, 
  • ստեղ­ծել 250 հա­զար դրամ մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձով 500-700 աշ­խա­տա­տեղ, 
  • այս ամենի շնորհիվ կա­ռա­ջա­նա բյու­ջե վճար­վելիք ամ­սա­կան 39 մի­լիոն դրամ հարկ։ 

Մի խոս­քով՝ շուրջ 15-17 մի­լիոն դո­լա­րի ներդ­րում միայն Ար­ցա­խում, իսկ ծրագ­րի ի­րա­գոր­ծու­մը՝ 6 ամ­սում։

Ն­շենք, որ Ար­ցա­խում կա­տա­րած հե­տա­զո­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րից պարզ­վել էր, որ ԼՂՀ բնակ­չութ­յու­նը խիստ դժգոհ է մա­տուց­ված կա­պի ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րից, ին­տեր­նե­տի ո­րա­կից և գ­նից։ 3G-ն ­գոր­ծում է տա­րած­քի ըն­դա­մե­նը կե­սում և­ ին­տեր­նե­տի ո­րակն էլ սար­սա­փե­լի ցածր է։ ­Գոր­ծում է Ար­ցա­խի և ՀՀ-ի միջև ռոու­մին­գի բարձր սա­կա­գին։ ­Մի­ջազ­գային հե­ռա­խո­սա­կա­պի գնե­րը շատ բարձր են։ Խոսքը «Ղ-Տելեկոմի» մասին է։

Հա­յաս­տա­նում նո­րա­գույն տեխ­նո­լո­գիա­նե­րով բջջա­յին կա­պի 4-րդ­ օ­պե­րա­տոր ստեղծե­լու, ե­րեք մուլ­տիպ­լեքս­նե­րի միջոցով ՀՀ տա­րած­քում 27 թվա­յին հե­ռուս­տած­րագ­րե­րի սփռման, թվա­յին տվյալ­նե­րի մշակ­ման և ­պահ­պան­ման և ­հեռա­հա­ղոր­դակ­ցութ­յան, տվյալ­նե­րի պահ­պան­ման և մ­շակ­ման մաս­նա­գետ­նե­րի հա­մար ու­սում­նա­կան կենտ­րոններ ստեղ­ծե­լու և ևս մի քա­նի այլ ծրագ­րեր ի­րա­գոր­ծե­լու հա­մար ­Յայլ­յան եղ­բայր­նե­րը պատ­րաստ են Ար­ցա­խում և Հա­յաս­տա­նում ներդ­նել ընդ­հա­նուր 200-220 մի­լիոն դո­լար։

2018 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րին գա­լով ­Հա­յաս­տան, ­Ռա­ֆա­յել ­Յալ­յա­նը և Ար­թուր Երզնկ­յա­նը հան­դի­պում են այն ժամանակ փոխ­վար­չա­պետ Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յա­նին։ ­Փոխ­վար­չա­պե­տը ոգ­ևոր­վում է ներ­կա­յաց­վող ծրագ­րից և­ ար­տա­հայտ­վում այս­պես. ­դուք ե­կել եք վար­չա­պե­տի ծանր զամբ­յու­ղից մի քար թեթ­ևաց­նե­լու։ 

Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յա­նը հան­դի­պում է կազ­մա­կեր­պում Ար­ցա­խի այն ժա­մա­նակ­վա վար­չա­պետ Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նի հետ։ Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նը նույն­պես ոգ­ևոր­վում է։ ­Բայց հենց այս պա­հից սկսում են գոր­ծել նա­խա­հե­ղա­փո­խա­կան շրջա­նի դա­ռը հետ­ևանք­նե­րը։ Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նը բա­ցատ­րում է, որ Ար­ցա­խում գոր­ծում է բջջա­յին կա­պի մեկ օպե­րա­տոր, ո­րի հետ կնքված է մե­նաշ­նոր­հա­յին պայ­մա­նա­գիր՝ ըստ ո­րի Ար­ցա­խի տա­րած­քում մինչև 2043 թվա­կա­նը 2-րդ­ օ­պե­րա­տոր մուտք գոր­ծե­լու ի­րա­վունք չու­նի։ ­Հե­տաքր­քիր է, որ ըստ նույն պայ­մա­նագ­րի, գոր­ծող օ­պե­րա­տո­րը, թեև ի­րա­կա­նաց­նում է միայն բջջա­յին կա­պի ծա­ռա­յութ­յուն, սա­կա­յն, ին­տեր­նետ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը նույն­պես ար­գե­լա­փակել­ են մինչև նշված ժա­մա­նա­կը։

Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ­Յայլ­յան եղ­բայր­նե­րի ծրա­գիրն ի­րա­գոր­ծե­լու նպա­տա­կով Ա­րա­յիկ ­Հա­րութ­յուն­յանն ա­ռա­ջար­կում է ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յան հետ ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ի­րա­վա­կան ել­քեր գտնել։ 

Դա 2018 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բերն էր։ ­Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կը լար­ված էր։ Փաս­տա­ցի եր­կիշ­խա­նություն էր։ Առջ­ևում ուր­վագծ­վում էին խորհր­դա­րա­նա­կան ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րը։ ­Կա­ռա­վա­րութ­յու­նում ոչ ոք չէր պատ­կե­րաց­նում, թե ինչ է լի­նե­լու ընտ­րութ­յուն­նե­րից հետ։ Մ­նա­լո՞ւ են արդ­յոք պաշ­տոն­յա­նե­րը նույն պաշ­տոն­նե­րում։ Ու գոր­ծը ձգձգվում էր։

Հա­յաս­տա­նում գրան­ցած ­Յայլ­յան­նե­րի «Ա ­Տե­լե­կոմ» ըն­կե­րութ­յան ա­նու­նից Ար­թուր Երզնկ­յա­նը 2018 թվա­կա­նի դեկտեմ­բե­րի 26-ին եր­կու նա­մակ է մուտ­քագ­րում ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յուն, մեկն ուղղ­ված վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին, մյու­սը՝ փոխ­վար­չա­պետ ­Տիգ­րան Ա­վին­յա­նին։

Մեր հա­ջորդ թո­ղարկ­մամբ կներ­կա­յաց­նենք «Ա ­Տե­լե­կո­մի» ներ­կա­յաց­րած ծրագ­րով նա­մակ­նե­րի ար­կած­նե­րը ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յու­նում և նա­խա­պես տե­ղե­կաց­նենք, որ մուտ­քագր­ված եր­կու նա­մակ­ներն էլ ա­միս­ներ անց ան­հե­տա­ցած են լի­նում. նա­մակ­նե­րի մուտ­քագր­ման կո­դե­րը գտնում են, բայց նա­մակ­նե­րը այդպես էլ չեն գտնում։

Ս­պա­սեք «­Չոր­րորդ ի­շխա­նութ­յուն» թերթի հա­ջորդ թո­ղարկ­մա­նը։

Հ­րա­պա­րա­կու­մը պատ­րաս­տեց Ար­մեն Գ­ևորգ­յա­նը

«Չորրորդ իշխանություն», թիվ 22, 2020Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         Ռա­ֆա­յել ­­Յայլ­յա­ն, Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Արթուր Երզնկյան, «Ղ-Տելեկոմ», Արմեն ֆոն Գևորգյան, Արայիկ Հարությունյան, Տիգրան Ավինյան, «Չորրորդ իշխանություն»


››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված
Մալադե´ց, աներ
Մալադե´ց, աներ
11.09.2020 / 1525


Վազիր դատարան
Վազիր դատարան
23.09.2020 / 876