Չորեքշաբթի 30.09.2020 12:07

Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
30.09.2020 / 11:30
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
29.09.2020 / 20:30
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
29.09.2020 / 19:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
29.09.2020 / 17:30
Քաղաքական
29.09.2020 / 16:00
09.09.2020   21:30
2259

Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Ազատության հրապարակում


«ՉԻ», 2012թ., մարտի 1

Ներկայացնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի 2012 թվականի մարտի 1-ին Ազատության հրապարակում ունեցած ելույթից որոշ հատվածներ, որոնք, ըստ էության քաղաքական գնահատականներ են՝ դրանից բխող գործողությունների ծրագիր: Հույս ունենք, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնելու պարագայում, այնուամենայնիվ դրանք կյանքի կկոչվեն:

­­Սի­րե­լի ժո­ղո­վուրդ, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան հպարտ քա­ղա­քա­ցի­ներ:

Ե­կել է մի քա­նի շրջա­դար­ձա­յին ար­ձա­նագ­րում­ներ ա­նե­լու ժա­մա­նա­կը, ար­ձա­նագ­րել այն կե­տը, ո­րի վրա հիմն­վե­լով պետք է կեր­տենք Ա­զատ և Եր­ջա­նիկ ­Հա­յաս­տան: ­Մենք պետք է ար­ձա­նագ­րենք, որ չի կա­րող ա­պա­գա ու­նե­նալ այն եր­կի­րը, որ­տեղ հաս­տատ­ված է սե­փա­կան ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած իշ­խա­նութ­յուն, ո­րով­հետև ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած իշ­խա­նութ­յու­նը թշնա­մի իշ­խա­նութ­յուն է:

Թշ­նա­մի վար­չախմ­բի հա­մար ժո­ղո­վուր­դը ա­խո­յան է և­ ոչ թե իշ­խա­նութ­յան բարձ­րա­գույն կրող, ո­րով­հետև թշնա­մի վար­չա­խում­բը ժո­ղովր­դից է գո­ղա­ցել իշ­խա­նութ­յու­նը և­ ու­րեմն ապ­րում է վա­խի մեջ, որ այդ ժո­ղո­վուր­դը կա­րող է  ի­րեն պատ­կա­նող իշ­խա­նութ­յու­նը հետ ստա­նա­լու կոնկ­րետ քայ­լեր ձեռ­նար­կել: Եվ­ ու­րեմն, թշնա­մի վար­չա­խում­բը ա­ռա­վե­լա­գույ­նը պետք է ա­նի քա­ղա­քա­ցուն և ­ժո­ղովր­դին ծնկած ու հու­սա­հատ պա­հե­լու հա­մար:
­

Քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան կլա­նի ձևա­վո­րած վար­չա­խում­բը թշնա­մա­կան իշ­խա­նութ­յուն է ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար ու քա­նի դեռ չի տա­պալ­վել այդ վար­չա­խում­բը  քա­նի դեռ պա­տաս­խա­նատ­վության չեն են­թարկ­վել սե­փա­կան ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած հան­ցա­գործ­նե­րը` ա­պա­գա­յի, բա­րե­փո­խում­նե­րի, բա­րե­կե­ցութ­յան, ար­դա­րութ­յան, կեն­սա­մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման, տնտե­սութ­յան զար­գաց­ման, մար­տու­նակ բա­նա­կի մա­սին որ­ևէ խո­սակ­ցութ­յուն ցնորք է և­ անմ­տութ­յուն: ­Քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան վար­չախմ­բի գո­յութ­յան պայ­ման­նե­րում ­Հա­յաս­տա­նում հնա­րա­վոր են միայն ու միայն տե­ղա­յին ու մաս­նա­վոր հա­ջո­ղութ­յուն­ներ, ո­րոնք երկ­րի ո­րա­կա­կան պատ­կե­րը չեն փո­խում ու չեն կա­րո­ղա­նա փո­խել, ո­րոնք ծա­ռա­յում են միայն իշ­խա­նութ­յան թշնա­մա­կան էութ­յու­նը քո­ղար­կե­լուն: Այս է պատ­ճա­ռը, որ որ­քան ­Հա­յաս­տա­նում շա­տա­նում են բա­րե­գործ­նե­րը, կրկնա­կի ա­ճում է թշվա­ռութ­յու­նը, որ­քան կա­տա­րե­լա­գործ­վում են օ­րենք­նե­րը, կրկնա­պատկ­վում են ա­պօ­րի­նութ­յուն­նե­րը, որ­քան ա­ճում են տրանս­ֆերտ­նե­րը և ­պե­տա­կան բյու­ջեն, այն­քան նվա­զում են քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ե­կա­մուտ­նե­րը, որ­քան մար­տու­նակ է դառ­նում բա­նա­կը, այն­քան շա­տա­նում են խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում զոհ­ված զին­վոր­նե­րը:

Թշ­նա­մի իշ­խա­նութ­յա­նը երկ­րի բռնա­զավթ­ման հան­ցա­գոր­ծութ­յան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նից խու­սա­փե­լու հա­մար ա­վե­լի ու ա­վե­լի մեծ ռե­սուրս­ներ են հար­կա­վոր, ու­ժե­րի ա­վե­լի մեծ լա­րում, ա­վե­լի ու ա­վե­լի մեծ զի­ջում­ներ աշ­խարհ­քա­ղա­քա­կան բո­սե­րին: Եվ­ այդ ա­մե­նը թշնա­մի վար­չա­խումբն ա­րել ու ա­նում է մեր հաշ­վին, մեր ազ­գա­յին հարս­տութ­յան հաշ­վին, մեր ե­րե­խա­նե­րի ա­պա­գա­յի հաշ­վին, մեր կյան­քե­րի և­ ար­յան հաշ­վին:

Դ­րա վկան են ու ա­պա­ցույ­ցը ­Ռո­բի­կի ու ­Սեր­ժի­կի մի­լիարդ­նե­րի հաս­նող հարս­տութ­յու­նը, որ նրանք, ի­րենց հայ­րերն ու պա­պե­րը եր­բեք ու եր­բեք չէին տե­սել գո­նե հե­ռա­վոր պա­տե­րից կախ, բայց հի­մա վա­յե­լում են` ճա­կատ­նե­րից կախ:
Դ­րա վկան ու ա­պա­ցույ­ցը ­Մար­տի 1-ի տա­սը զո­հե­րի ար­յունն է, որ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի եղ­բայ­րը խոս­տա­ցել էր հե­ղել դեռևս 2007 թվա­կա­նի վեր­ջին:

Դ­րա վկա­յութ­յու­նը այ­սօր­վա ­Հա­յաս­տանն է, որ ա­մեն օր­վա հետ խրվում է հու­սա­հա­տութ­յան, ար­տա­գաղ­թի ճա­հի­ճի մեջ: Թշ­նա­մա­կան իշ­խա­նութ­յու­նը մե­ծա­գույն ցան­կութ­յան դեպ­քում չի կա­րող ա­ռա­ջըն­թաց ա­պա­հո­վել ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար, ո­րով­հետև սնվում և­ ապ­րում է երկ­րի կեն­սա­կան հյու­թե­րով: 

Քա­նի դեռ ­Հա­յաս­տա­նում իշ­խում է սե­փա­կան ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած որ­ևէ իշ­խա­նութ­յուն, ­Հա­յաս­տա­նը լի­նե­լու է եր­րորդ աշ­խար­հի եր­կիր, որ­պես հետ­ևանք դառ­նա­լու է մար­դա­զուրկ մի տա­րածք: Ն­րա բա­նա­կը, որ ոչ հե­ռու անց­յա­լում ա­մե­նա­մար­տու­նակն էին ան­վա­նում տա­րա­ծաշր­ջա­նում, վե­րած­վե­լու է տա­րա­ծաշր­ջա­նի ա­մե­նա­մար­դու­նակ գու­մար­տա­կի, որ­տեղ ընդգրկ­ված են լի­նե­լու բա­ցա­ռա­պես սեր­ժան­տա­կան գե­նե­րալ­նե­րը և ն­րանց պա­դա­վատ ջի­փե­րի վա­րորդ­նե­րը, ո­րով­հետև նրա շար­քա­յին­ներն ու սպա­նե­րը կամ ինք­նաս­պան­ված են լի­նե­լու կամ ար­տա­գաղ­թած: ­Սա ա­սում եմ հա­տուկ, քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան կլա­նի պաշտ­պա­նութ­յան, նրան ծա­ռա­յե­լու հայ­րե­նա­սի­րա­կան մո­տիվ­նե­րը բա­ցա­ռե­լու հա­մար: ­Ծա­ռա­յութ­յու­նը ­քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան կլա­նին այլևս հա­մե­մա­տե­լի են  լի­նե­լու ­Վի­շիի կա­ռա­վա­րութ­յան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յա­նը ֆա­շիս­տա­կան ռե­ժի­մի հետ:

Եվ­ այս­տեղ, հի­մա, 2012 թվա­կա­նի ­մար­տի 1-ին ու­զում եմ հայ­տա­րա­րել. ա­ռա­ջի­կա շրջա­նում իմ քա­ղա­քա­կան և ­քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը միտ­ված է լի­նե­լու մի ա­ռաջ­նա­յին նպա­տա­կի. ստեղ­ծել, ձևա­վո­րել, հաս­տա­տել սո­ցիալ-բա­րո­յա­կան  ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան մի այն­պի­սի ի­րա­վի­ճակ, որ հնա­րա­վո­րութ­յուն ստեղ­ծի 2008 թվա­կա­նի ­մար­տի 1-ի ոճ­րա­գործ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան դա­տա­րա­նի,  ժո­ղովր­դի դա­տաս­տա­նի ա­ռաջ կանգ­նեց­նե­լու, և  օ­րեն­քի ա­մե­նայն խստութ­յամբ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կե­լու հա­մար:

Ըստ այդմ, ու­րեմն, իմ հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեութ­յան ա­ռաջ­նա­յին խնդիրն է հա­նուն ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան դա­տա­րա­նի ա­ռաջ կանգ­նեց­նել հետև­յալ ան­ձանց.

1.­ Ռո­բերտ ­Սեդ­րա­կի ­Քո­չար­յան - Օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով պի­տի մե­ղադր­վի 2008 թվա­կա­նի ­մար­տի 1-ին ան­զեն ցու­ցա­րար­նե­րի վրա հրա­զե­նա­յին կրակ ար­ձա­կե­լու հրա­ման տա­լու և­ այդ­պի­սով դի­տա­վոր­յալ սպա­նութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, պե­տա­կան իշ­խա­նութ­յու­նը յու­րաց­նե­լու, բա­նա­կի ներգ­րավ­մամբ պե­տա­կան հե­ղաշր­ջում ի­րա­գոր­ծե­լու, ­Սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը տա­պա­լե­լու, զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, կո­ռուպ­ցիա­յի, ազ­գա­յին հարս­տութ­յան մի­լիարդ­նե­րի հաս­նող չա­փա­բա­ժին յու­րաց­նե­լու մեջ: ­Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նի, նրա հետ փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց գույ­քը ամ­բող­ջո­վին են­թա­կա է բռնագ­րավ­ման` հօ­գուտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան և ­ժո­ղովր­դի: ­Քո­չար­յա­նը պետք է զրկվի բո­լոր պե­տա­կան պարգև­նե­րից: 

2.­ Սեր­ժիկ Ա­զա­տի ­Սարգս­յան - Օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով պետք է մե­ղադր­վի 2008 թվա­կա­նի ­մար­տի 1-ին ան­զեն ցու­ցա­րար­նե­րի վրա հրա­զե­նա­յին կրակ ար­ձա­կե­լու հրա­ման տա­լու և­ այդ­պի­սով դի­տա­վոր­յալ սպա­նութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, պե­տա­կան իշ­խա­նութ­յու­նը յու­րաց­նե­լու, բա­նա­կի ներգ­րավ­մամբ պե­տա­կան հե­ղաշր­ջում ի­րա­գոր­ծե­լու, ­Սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը տա­պա­լե­լու, զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, պաշ­տո­նա­կան դիր­քը անձ­նա­կան հարս­տաց­ման նպա­տակ­նե­րով օգ­տա­գոր­ծե­լու, կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ: ­Սեր­ժիկ Ա­զա­տի ­Սարգս­յա­նի, նրա հետ փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց գույ­քը ամ­բող­ջո­վին են­թա­կա է բռնագ­րավ­ման` հօ­գուտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան և ­ժո­ղովր­դի: ­Սարգս­յա­նը պետք է զրկվի պե­տա­կան պարգև­նե­րից: 

3.­ Հո­վիկ Ար­գա­մի Աբ­րա­համ­յան - Օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով պետք է մե­ղադր­վի իշ­խա­նութ­յան յու­րաց­մա­նը և ­սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­ման­ը օ­ժան­դա­կե­լու, զանգ­վա­ծա­յին ընտ­րա­կեղ­ծիք­ներ և ­զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, կո­ռուպ­ցիա­յի, պաշ­տո­նա­կան դիր­քը անձ­նա­կան հարս­տաց­ման նպա­տակ­նե­րով օգ­տա­գոր­ծե­լու մեջ: ­Հո­վիկ Ար­գա­մի Աբ­րա­համ­յա­նի և ն­րա հետ փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց գույ­քը ամ­բող­ջութ­յամբ են­թա­կա է բռնագ­րավ­ման` հօ­գուտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան և ­ժո­ղովր­դի: Աբ­րա­համ­յա­նը պետք է զրկվի պե­տա­կան պարգև­նե­րից:

4. ­Հայկ Արտ­յո­մի ­Հա­րութ­յուն­յան - Օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով պետք է մե­ղադր­վի 2008 թվա­կա­նի ­մար­տի 1-ին ան­զեն ցու­ցա­րար­նե­րի վրա հրա­զե­նա­յին կրակ ար­ձա­կե­լու հրա­ման տա­լու և­ այդ­պի­սով դի­տա­վոր­յալ սպա­նութ­յուն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, պե­տա­կան իշ­խա­նութ­յա­նը յու­րաց­մա­նը, սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­մանն օ­ժան­դա­կե­լու, զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կերպ­մա­նը օ­ժան­դա­կե­լու, կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ: ­Հայկ Արտ­յո­մի ­Հա­րութ­յուն­յա­նի և ն­րա հետ փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց գույ­քը ամ­բող­ջութ­յամբ են­թա­կա է բռնագ­րավ­ման` հօ­գուտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան և ­ժո­ղովր­դի: ­Հայկ Արտ­յո­մի ­Հա­րութ­յուն­յա­նը պետք է զրկվի գե­նե­րալ-գնդա­պե­տի զին­վո­րա­կան կո­չու­մից և ­պե­տա­կան պարգև­նե­րից:

5. Աղ­վան ­Գառ­նիկ ­Հով­սեփ­յան - Օ­րեն­քով ­Սահ­ման­ված կար­գով պետք է մե­ղադր­վի ­Մար­տի 1-ի սպա­նութ­յան հե­ղի­նակ­նե­րին և ­զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին դի­տա­վո­րութ­յամբ չբա­ցա­հայ­տե­լու, պաշ­տո­նա­կան դիր­քի չա­րա­շահ­մամբ հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը պար­տա­կե­լու, իշ­խա­նութ­յան յու­րաց­մա­նը, սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի տա­պալ­մա­նը օ­ժան­դա­կե­լու, կո­ռուպ­ցիա­յի, պաշ­տո­նա­կան դիր­քը անձ­նա­կան հարս­տաց­ման նպա­տակ­նե­րով օգ­տա­գոր­ծե­լու մեջ: Աղ­վան ­Գառ­նի­կի ­Հով­սեփ­յա­նի և ն­րա հետ փոխ­կա­պակց­ված ան­ձանց գույ­քը ամ­բող­ջութ­յամբ են­թա­կա է բռնագ­րավ­ման` հօ­գուտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան և ­ժո­ղովր­դի: Աղ­վան ­Գառ­նի­կի ­Հով­սեփ­յա­նը պետք է զրկվի ար­դա­րա­դա­տութ­յան պե­տա­կան խորհր­դա­կա­նի կո­չու­մից և ­բո­լոր պե­տա­կան պարգև­նե­րից:

Սույն քրեա­կան գոր­ծի շրջա­նակ­նե­րում, ՀՀ Ք­րեա­կան օ­րենսգր­քի տար­բեր հոդ­ված­նե­րով պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան պի­տի են­թա­րկ­վեն են նաև ­Գո­րիկ ­Հա­կոբ­յա­նը, ­Մի­քայել ­Հա­րութ­յուն­յա­նը, ­Սեյ­րան Օ­հան­յա­նը, ­Վո­վա ­Գաս­պար­յա­նը, ­Հա­տուկ քննչա­կան ծա­ռա­յութ­յան պետ Անդ­րա­նիկ ­Միր­զո­յա­նը, ­Մար­տի 1-ի գոր­ծի քննչա­կան խմբի ղե­կա­վար ­Վա­հագն ­Հա­րութ­յուն­յա­նը:

Հարկ եմ հա­մա­րում ընդգ­ծել. այն ին­չի մա­սին խո­սե­ցի ի­րա­վա­կան, սահ­մա­նադ­րա­կան անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է, և­ ոչ թե վրե­ժի կամ քա­ղա­քա­կան նպա­տա­կա­հար­մա­րութ­յան դրսևո­րում: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան քա­ղա­քա­ցու ար­յու­նը չի կա­րող լի­նել սա­կար­կութ­յան ա­ռար­կա, հա­կա­ռակ դեպ­քում քա­ղա­քա­ցին իր հայ­րե­նի­քը կսկսի ըն­կա­լել որ­պես սե­փա­կան ե­րե­խա­նե­րի պո­տեն­ցիալ կա­ռափ­նա­րան` փրկութ­յուն գտնե­լով բա­ցա­ռա­պես գաղ­թե­լու մեջ: ­Մի բան, որ սե­փա­կան աչ­քե­րով տես­նում ենք այ­սօր:

Եվ ­բո­լոր նրանց, ով­քեր այս շեշ­տադ­րում­նե­րին կհա­կա­դար­ձեն ա­նընդ­հատ շա­հարկ­վող ար­տա­հայ­տութ­յուն­նե­րով, թե բա ին­չու այս­մե­կին չեն դա­տում, ին­չու այն­մե­կին չեն դա­տում, հա­կա­դար­ձում եմ այս բարձր ամ­բիո­նից. ­Հա­յաս­տա­նի ­Սահ­մա­նադ­րութ­յունն ա­սում է` բո­լոր մար­դիկ հա­վա­սար են օ­րեն­քի ա­ռաջ: Եվ ­բո­լոր նրանք, ում ա­րարք­նե­րը ՀՀ օ­րենսդ­րութ­յամբ ա­ռա­ջաց­նում են քրեա­կան կամ որ­ևէ այլ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն, պա­տաս­խա­նու են օ­րեն­քի ա­ռաջ և կ­րե­լու են պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն` ան­կախ նրա­նից ընդ­դի­մա­դիր են թե իշ­խա­նա­մետ, ազ­գայ­նա­կան են թե ին­տեր­նա­ցիո­նա­լիստ: ­Սա ա­սում եմ հա­տուկ, ո­րով­հետև երբ ա­սում ենք` բո­լոր մար­դիկ հա­վա­սար են օ­րեն­քի ա­ռաջ, նկա­տի ու­նենք, որ բո­լոր մար­դիկ հա­վա­սար են օ­րեն­քի ա­ռաջ և­ ոչ ոք ա­վե­լի հա­վա­սար չէ մյուս­նե­րից:

Սի­րե­լի ժո­ղո­վուրդ, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան հպարտ քա­ղա­քա­ցի­ներ: Ա­սա­ցի, որ քա­նի դեռ ­Հա­յաս­տա­նում հաս­տատ­ված է սե­փա­կան ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած իշ­խա­նութ­յուն, եր­կի­րը չու­նի ա­պա­գա: ­Բայց մի՞­թե սա նշա­նա­կում է, որ այ­սօր­վա ­Հա­յաս­տա­նը չու­նի ա­պա­գա: ­Նույ­նիսկ սե­փա­կան ժո­ղովր­դի վրա կրա­կած իշ­խա­նութ­յան գո­յութ­յան պա­րա­գա­յում մեր եր­կի­րը ու­նի ա­պա­գա, քա­նի դեռ, ու­շադ­րութ­յուն, այդ երկ­րում ապ­րում են թշնա­մի իշ­խա­նութ­յան ավ­տո­մատ­նե­րի ա­ռաջ կանգ­նե­լու ու­նակ քա­ղա­քա­ցի­ներ: ­Սա այն դեպքն է, որ քիչ է ար­ձա­նագ­րե­լը, որ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յու­նում, այս հրա­պա­րա­կում գտնվող տասն­յակ հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ ու­նակ են կանգ­նել թշնա­մի իշ­խա­նութ­յան ավ­տո­մատ­նե­րի ա­ռաջ: ­Սա այն դեպքն է, երբ յու­րա­քանչ­յու­րը պետք է խո­սի ինքն իր ա­նու­նից: Եվ ես այ­սօր, այս­տեղ, հի­մա հայ­տա­րա­րում եմ ու բարձ­րա­ձայ­նում. կանգ­նել եմ ու կանգ­նե­լու եմ ռո­բի­կի ու սեր­ժի­կի ավ­տո­մա­տա­վոր­նե­րի ա­ռաջ և ն­րանք ընկր­կե­լու ու խու­ճա­պա­հար փախ­չե­լու են մեր ան­զեն հա­յացք­նե­րի ու ձեռ­քե­րի վա­խից:

Բո­լոր նրանց, ու­րեմն, ով­քեր պատ­րաստ են կանգ­նել թշնա­մի իշ­խա­նութ­յան ավ­տո­մա­տա­վոր­նե­րի ա­ռաջ, կոչ եմ ա­նում և­ ա­ղեր­սում` բարձ­րա­ձայ­նեք ինք­ներդ ձեր մա­սին, ո­րով­հետև ձեր, միայն ձեր, բա­ցա­ռա­պես ձեր ու­սե­րին է ըն­կած Ա­րա­րատ­յան երկ­րի ա­պա­գան: Ես ձեզ կոչ եմ ա­նում կազ­մա­կերպ­վել նո­րո­վի, ո­րով­հետև ոչ ոք մեզ չի մա­տու­ցե­լու մեր ե­րա­զած հայ­րե­նի­քը: ­Կամ մենք ­Հա­յաս­տա­նը կմաք­րենք քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան աղ­բից, կամ քո­չար­յա­նա­սեր­ժա­կան աղ­բը ­Հա­յաս­տա­նը «կմաք­րի» հա­յաս­տան­ցի­նե­րից, քա­ղա­քա­ցի­նե­րից, ա­պա­գա­յից: ­Մի­ջին տար­բե­րակ չկա: Եվ ու­րեմն, վի­ճա­կը նետ­ված է, ընտ­րութ­յու­նը դրված է բո­լո­րիս և ­յու­րա­քանչ­յու­րիս առջև, որ­ևէ մե­կը չի կա­րո­ղա­նա­լու խու­սա­փել այս ընտ­րութ­յու­նից:

Ես ընտ­րում եմ ա­պա­գան, ես ընտ­րում եմ հաղ­թա­նա­կը, ես ընտ­րում եմ ­Հա­յաս­տա­նը:Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         «Չորրորդ իշխանություն», Նիկոլ Փաշինյան


››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված

Մալադե´ց, աներ
Մալադե´ց, աներ
11.09.2020 / 1527

Վազիր դատարան
Վազիր դատարան
23.09.2020 / 912