Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
25.09.2020 / 19:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
25.09.2020 / 18:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
25.09.2020 / 17:00
Խմբագրի ընտրանին
25.09.2020 / 16:20
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
25.09.2020 / 13:30
23.08.2020   21:00
321

... Բիոդեգեներատները


ՌԵՏՐՈ խորագրի ներքո շարունակում ենք ներկայացնել «Չորրորդ իշխանություն» թերթում Հայաստանում հանքարդյունաբերությանը վերաբերող հրապարակումների շարքը:

«Չորրորդ իշխանություն», 6 ապրիլի, 2018թ.

Ինչ է հար­կա­վոր ի­մա­նալ... տաղտ­կա­լի, կարծ­րա­տի­պա­յին ու տուֆ­տա ար­տա­հայ­տութ­յան հա­մար կնե­րեք, բայց տաղտ­կա­լի­նե­րի մա­սին, ...բիո­դե­գե­նե­րատ­նե­րի մա­սին եմ խո­սում, այն­պես որ՝ սա­զա­կան է։

Եվ այս­պես՝ ինչ է հար­կա­վոր ի­մա­նալ... ­Ռու­մի­նիա­յի Բ­րեի­ներ հան­քի մա­սին. սրա­նից մի քա­նի օր ա­ռաջ ­Ռու­մի­նիա­յի այդ հան­քից ար­տա­հո­սած թթվա­յին դրե­նա­ժի ջրե­րը, ո­րոնք հա­գե­ցած են ծանր և վտան­գա­վոր մե­տաղ­նե­րով՝ մի քա­նի ժամ­վա ըն­թաց­քում ոչն­չաց­րել են ­Լե­պուշ գե­տի ձկնաշ­խար­հի մոտ 90 տո­կո­սը։ Վ­տանգ­ված են նաև կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հի մյուս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, գե­տի ամ­բողջ ա­վա­զանն է վտանգ­ված և շրջա­կա ողջ գյու­ղատն­տե­սութ­յու­նը, վտանգ­ված է ­Լե­պու­շի հոս­քի ուղ­ղութ­յամբ ա­մեն բան։ ­Մարդ­կութ­յու­նը` որ­պես կեն­դա­նա­կան ՎՏԱՆԳՎԱԾ աշ­խար­հի մի մաս, չենք ա­ռանձ­նաց­նում, մա­նա­վանդ որ հենց մարդ­կութ­յունն է մե­ղա­վոր տե­ղի ու­նե­ցա­ծի հա­մար։ ­Տա­րած­ված տե­ղե­կութ­յու­նում նշվում է, որ տե­ղի ու­նե­ցա­ծի գլխա­վոր պա­տաս­խա­նա­տուն ­Ռու­մի­նիա­յի պե­տութ­յունն է՝ չի վե­րահս­կում ի­րա­վի­ճա­կը և ներդ­րում­ներ չի ա­նում հան­քե­րի վնա­սա­զերծ­ման հա­մար։

Հի­մա։ Իսկ ինչ է հար­կա­վոր ի­մա­նալ ­Հա­յաս­տա­նի... Արծ­վա­նի­կի ջրամ­բա­րի մա­սին, բա­ցի այն, որ այդ տե­ղա­նու­նը՝ Արծ­վա­նիկ և ՀՀ բնութ­պահպ­նա­խը՝ Արծ­վիկ՝ ան­վա­նա­կից են, ԱԴԱՇ, այս­պես ա­սած... Եվ այս­պես, ու­ղիղ եր­կու տա­րի է, ինչ ­Հա­յաս­տա­նի և հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րութ­յա­նը տեղ­յակ է պահ­վել որ.

• ­Մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րի հա­մե­մատ՝ այս պո­չամ­բա­րի ներ­կա­յիս նա­խա­գի­ծը ա­նըն­դու­նե­լի է ֆի­զի­կա­կան ան­կա­յու­նութ­յան ա­ռու­մով, քա­նի որ վե­րըն­թաց բարձ­րաց­ման մե­թո­դը խոր­հուրդ չի տրվում կի­րա­ռել սեյս­մաակ­տիվ գո­տի­նե­րում, և քա­նի որ պո­չե­րի հե­ղու­կա­ցու­մը երկ­րա­շար­ժի ժա­մա­նակ հան­գեց­նում է ան­կա­յու­նութ­յան մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յան (պատ­նե­շի պա­տի վթա­րա­յին փլու­զում և թա­փոն­նե­րի ար­տա­հո­սում)։ ­Սա­կայն պատ­նե­շի շե­պերն այն­քան զա­ռի­թափ չեն, որ­քան մյուս օ­րի­նակ­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նում, և փլուզ­ման հա­վա­նա­կա­նութ­յունն ա­վե­լի փոքր է։ Չ­նա­յած դրան, ստո­րին շե­պի հատ­վա­ծը ...գտնվում է ան­մի­ջա­պես Ս­յու­նիք գյու­ղի վե­րևում...

• Ա­վա­զա­նի դե­կան­տաց­ված ջու­րը հե­ռաց­վում է ան­մի­ջա­պես շրջա­կա մի­ջա­վայր...

• Ամ­բար­տա­կի ար­տա­քին շե­պի վրա գտնվող վե­րա­կանգն­ման նյու­թի բա­րակ շեր­տը հակ­ված է է­ռո­զիա­յի, դրա հե­տևան­քով պո­չամ­բա­րի մա­կե­րևու­թա­յին ջրի հոս­քը կա­րող է ներ­թա­փան­ցել ջրու­ղի­ներ։

Հի­մա Ախ­թա­լա­յի պո­չամ­բա­րից ու Ա­լա­վեր­դուց ­Դե­բեդ գե­տը թափ­վող այ­լան­դակ թա­փոն­նե­րը հի­շեք։ ԱՅՈ, նրանք, որ թափ­վում են և Արծ­վա­նի­կի ա­դաշ Արծ­վի­կը հա­նուն ...ՀՅԴ և ­Հան­րա­պե­տա­կան կոա­լի­ցիա­յի, հա­նուն ինք­նա­բավ և ինք­նի­մաստ լռութ­յան, ...թե­թևա­կի, ժա­մա­նակ առ ժա­մանա­կ մարդ­կանց է ու­ղար­կում՝ փոր­ձաքն­նեն, ա­պա խորհր­դա­վոր լռում է, ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ էլ, դարձ­յալ խորհր­դա­վոր հիս­տե­րի­կա­նում. թե՝ մի չա­փա­զանց­րեք՝ ՄԱՀ ԿԱՄ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ։

ԱՍՈՒՄ ԵՆ՝ Արծ­վի­կը հա­տուկ է չա­րա­նում, երբ ­Թե­ղու­տի ու Շ­նո­ղի ա­նունն են տա­լիս։

Հի­մա, ի հե­ճուկս Արծ­վի­կի և ­Լի­դիա­նի, մի փաստ հի­շա­տա­կենք՝ Ա­մուլ­սա­րում սպաս­վում է մոտ 17 մի­լիոն տոն­նա ծծմբա­կան թթվի ա­ռա­ջա­ցում... ­Չէ, մի ան­հանգս­տա­ցեք, ամ­բողջ 17 մի­լիո­նը միան­գա­մից չի ա­ռա­ջա­նա, այլ փոքր, չէ՜, փոք­րիկ, չէ՜՝ պու­ճու­րիկ խմբե­րով. 5 տոն­նա մի ան­գամ, 50` մյուս ան­գամ՝ այն­պես, որ ե­թե ա­ռա­ջա­նա ու մար­դիկ մեռ­նեն՝ աշ­խար­հում ա­ռա­ջին տեղը զբա­ղեց­նենք էդ սև ցա­վից, ...մի խոս­քով։ 

Հե­տո, դե ես էլ մի տե­սակ ՀՅԴ ան­դամ, կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վար­ման ևս մի ֆե­նո­մեն Արծ­վի­կին շատ եմ բար­ձում։ Ին­քը չի կա­րող, չգի­տի և չի ու­զում։

Բայց ախր այ ...բիո­դե­գե­նե­րատ­ներ, դի­ցուք ՀԻՆԳ ՏՈՆՆԱ է ծծմբա­կան թթվի ար­տա­հոս­քը, ի՞նչ եք ա­նե­լու։ ­Կամ, ա­վե­լի ճիշտ՝ Ախ­թա­լա­յից ­Դե­բեդ գետ վեր­ջին թա­փո­նա­թա­փութ­յու­նը ճիշտ այդ չա­փի էր, կամ կրկնա­կի ա­վել։ Ի՞նչ ա­րե­ցին։ Ո­չինչ։ Որ­պես քի­միա­կան զենք, չե­րեզ Վ­րաս­տա­նի թրքաբ­նակ ­Մառ­նեու­լի շրջան, ու­ղար­կե­ցին գե­տի հո­սան­քն ի վար՝ ու­ղար­կե­ցին Ադր­բե­ջանը թու­նա­վո­րե­լու։ ­Թե­ղուտն էլ էին դրա հա­մար մշա­կում՝ ծա­խած հան­քա­քա­րի փո­ղե­րը ­Վա­լե­րի­կին, ­Սեր­ժի­կին, Ռո­բի­կին, պո­չամ­բա­րի թույ­նը՝ ­Դե­բեդ՝ թուր­քի քո­քը կտրե­լու...­Պատ­կե­րաց­րեք, միայն պատ­կե­րաց­րեք ինչ­պի­սի հզոր, ե­ռա­կի հար­ված կլի­ներ՝ Ախ­թա­լա­յին ու Ա­լա­վեր­դուն ­Դե­բե­դը թու­նա­վո­րե­լու մե­ծա­գույն մի­սիա­յի շրջա­նակ­նե­րում կմիա­նար ­Թե­ղու­տը... և Ադր­բե­ջա­նը չո­քած կլի­ներ մի քա­նի տա­րի անց։ ­Բուկ­վալ­նո։

Քա­ջա­րա­նի ու ­Մեղ­րիի կող­մից էլ նույնն են ա­նում, ­հի­մա էլ Ա­մուլ­սար-­Սևան գո­տում են քի­միա­կան հար­ձա­կում պատ­րաս­տում։ ­Սա մեծ ստրա­տե­գիա է։ ­Մե­ծա­գույն։ ­Սա ­Կա­մի­կա­ձեի վարք է, ...միակ տար­բե­րութ­յամբ ...ժո­ղո­վո՛ւրդն է էս­տեղ թու­նա­վոր­վում ու քաղց­կե­ղից մեռ­նում, Ադր­բե­ջանն է էն­տեղ իբր թու­նա­վոր­վում, իսկ ...բիո­դե­գե­նե­րատ­նե­րը քո­չում են՝ փող­ե­րը շա­լա­կած։ ­Կամ ար­դեն քո­չել են։ ­Կամ դեռ լա­փե­լու, թա­փե­լու ու թրքե­լու բան կա... ­Քիչ անց կքո­չեն։

...Այն­պես որ ...չենք ե­ղել մենք ոչ մի ­Ռու­մի­նիա­յում ու չենք տե­սել մենք ոչ մի ­Լե­պուշ գետ։ ­Մենք ու­նենք Ա­րաքս, Ար­փա, ­Սևան ու ­Դե­բեդ։

Միհրդատ ԵվպատորՀարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         Միհրդատ Եվպատոր, «Չորրորդ իշխանություն», բնապահպանություն, հանքարդյունաբերություն


››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված
Մալադե´ց, աներ
Մալադե´ց, աներ
11.09.2020 / 1523