Քաղաքական
21.02.2020 / 22:00
Սատիրիկոն
21.02.2020 / 20:30
Քաղաքական
21.02.2020 / 20:00
Լուր-մեկնաբանություն
21.02.2020 / 19:00
Լուր-մեկնաբանություն
21.02.2020 / 18:00
30.01.2020   13:00
1221

Էլի պարզվեց, որ Ջհանգիրյանին անօրինական են բերման ենթարկել


Հետթավշյա այս ժամանակահատվածում մերժվածները շատ են շահարկում դատական արդարադատության թեման: Վերհիշենք նախկինների դատավարական մի դրվագ, ու «խնդաս, թե լաս» յուրովի որոշենք:

«ՉԻ», N 160, փետրվարի 14, 2009 թ.

ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի տե­ղա­կալ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նի գոր­ծի դա­տաքն­նութ­յան ըն­թաց­քում ե­րեկ հար­ցաքնն­վեց Ոս­տի­կա­նութ­յան կազ­մա­կերպ­ված հան­ցա­վո­րութ­յան դեմ պայ­քա­րի 6-րդ գլ­խա­վոր վար­չութ­յան 3-րդ ­վար­չութ­յան պետ, գնդա­պետ ­Սամ­վել Ա­սատր­յա­նը` ­Մե­տաք­սի ­Սա­մոն, ով փաս­տա­ցի ա­պա­ցու­ցեց, որ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին ձեր­բա­կա­լե­լու ի­րա­վունք ի­րենք թեև չեն ու­նե­ցել, բայց բեր­ման են են­թար­կել, քա­նի որ հրա­հանգն այդ­պի­սին է ե­ղել:

Ե­րեկ­վա նիս­տը սկսվեց դա­տա­վո­րի ինք­նա­բա­ցար­կի միջ­նոր­դութ­յան մեր­ժու­մից: ­Փաս­տո­րեն ­Ժո­րա ­Վար­դան­յա­նը չօգտ­վեց ի­րեն ըն­ձեռ­ված վեր­ջին հնա­րա­վո­րութ­յու­նից ու չհրա­ժար­վեց Ջ­հան­գիր­յա­նին դա­տե­լու իր գոր­ծա­ռույ­թից: ­Գա­գիկ Ջհան­գիր­յանն էլ ա­սաց, որ ին­քը հենց այդ­պի­սի պա­տաս­խան էլ ակն­կա­լում էր, բայց քա­նի որ մտա­դիր է գոր­ծը հասց­նել մին­չև Եվ­րո­դա­տա­րան, ուս­տի ստիպ­ված է ներ­պե­տա­կան բո­լոր ատ­յան­նե­րը սպա­ռել: ­Պաշտ­պա­նա­կան կող­մի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից հե­տո դա­տա­վո­րը ներս հրա­վի­րեց գոր­ծով անց­նող վեր­ջին վկա­յին` 6-րդ գլ­խա­վոր վար­չութ­յան 3-րդ ­վար­չութ­յան պետ ­Սամ­վել Ա­սատր­յա­նին, ում ար­ված ակ­նարկ­նե­րից հաս­կա­նա­լի դար­ձավ, որ նա­խորդ օ­րը հան­դի­պել էր ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին` բան­տում: ­Հի­շեց­նենք նաև, որ այս վկան եր­կար ժա­մա­նակ վա­խե­նում էր գալ դա­տա­րան` Ջ­հան­գիր­յա­նի ձեռ­քը չընկ­նե­լու հա­մար: ­Բայց ե­րեկ նրա նկատ­մամբ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի տե­ղա­կա­լը բա­վա­կա­ն լավ էր տրա­մադր­ված ու նույ­նիսկ հայ­տա­րա­րեց, որ «­Միակ մարդ­կա­յին մարդն էր այդ ամ­բողջ 6-րդ ­վար­չութ­յան շեն­քում, միակ պաշ­տոն­յան, որ գո­նե ռիսկ ու­նե­ցավ ե­կավ հարց­րեց, գնաց եղ­բորս ա­ռող­ջա­կա­նով հե­տաքրքր­վեց: Ա­սում եմ, որ ժո­ղո­վուրդն էլ ի­մա­նա, որ չճնշեք իմ վկա­յին: ­Նա ձե­ւով մերն է, բո­վան­դա­կութ­յամբ` ձե­րը»,- սկզբում ա­սաց Ջ­հան­գիր­յա­նը` հա­վե­լե­լով, թե «Սմ­բա­տը բա­րե­ւում էր, ­Սամ­վե՛լ»:

Այս­պի­սի քաղցր մթնո­լոր­տում սկսված վկա­յի հար­ցաքն­նութ­յու­նը, սա­կայն, նույն­պի­սի վեր­ջա­բան չու­նե­ցավ` գո­նե ­Սա­մո­յի հա­մար, քա­նի որ նա ևս, ինչ­պես 6-ի մյուս աշ­խա­տա­կից­նե­րը, ա­պա­ցու­ցեց, որ այդ կա­ռույցն ա­պօ­րի­նութ­յուն է գոր­ծում: և այս­պես, ըստ Ա­սատր­յա­նի, «փետր­վա­րի 23-ին մեր վար­չութ­յու­նում ե­րե­կո­յան կողմ, երբ բո­լորս վար­չութ­յու­նում էինք, ­Կա­րեն ­Բա­բա­կեխ­յա­նը (6-ի պե­տի տե­ղա­կա­լը) կապն­վեց ինձ հետ և ա­սեց, որ աշ­խա­տա­կից­նե­րի կող­մից ստաց­ված տե­ղե­կութ­յուն կա և պա­հան­ջեց օ­պե­րա­տիվ խումբ պի­տի կազ­մեմ, ո­րը պետք է գնար Ար­գա­վան­դի խաչ­մե­րուկ: Էջ­միած­նից մե­քե­նա­ներ էին գա­լու, ո­րոնց մեջ ե­ղած մար­դիկ ա­պօ­րի­նի զին­ված են: Ես էլ ա­սե­ցի իմ վար­չութ­յան տղա­նե­րին, որ իջ­նեն ­Բա­բա­կեխ­յա­նի մոտ: ­Գի­տեմ, որ պետք է մաս­նակ­ցեին նաև ­Հա­տուկ նշա­նա­կութ­յան ջո­կա­տի տղա­նե­րը»:

­Փաս­տա­բան ­Լու­սի­նե ­Սա­հակ­յան - ­Բա­բա­կեխ­յա­նը դա­տա­րա­նում ա­սաց, որ ձեր վար­չութ­յան աշ­խա­տակ­ցի մի­ջո­ցով է նա ստա­ցել այդ ին­ֆոր­մա­ցիան: ­Մենք քա­ջա­տեղ­յակ ենք ձեր վար­չութ­յան աշ­խա­տանք­նե­րին և գի­տենք, որ դուք այդ ին­ֆոր­մա­ցիա­յին պետք է տե­ղե­կա­նա­յիք ուղ­ղա­կի ձեր աշ­խա­տակ­ցից, այլ ոչ թե պա­րոն ­Բա­բա­կեխ­յա­նից:

­Սամ­վել Ա­սատր­յան - Ե­թե դուք լավ ին­ֆոր­մաց­ված եք 6-րդ ­վար­չութ­յու­նից, մի բան էլ ա­սեմ, որ ե­թե հրա­տապ ին­ֆոր­մա­ցիա կա, ե­թե օ­պեր­լիա­զո­րը զե­կու­ցի դրա մա­սին իր բաժ­նի պե­տի տե­ղա­կա­լին, բաժ­նի պե­տի տե­ղա­կա­լը` իր բաժ­նի պե­տին, բաժ­նի պե­տը` վար­չութ­յան պե­տի տե­ղա­կա­լին, վար­չութ­յան պե­տի տե­ղա­կալն էլ` պե­տին... ար­դեն սենց գնում է: Հ­րա­տապ ին­ֆոր­մա­ցիա ա ե­ղել: Ը­տենց դեպ­քեր էն­քա~ն­ ա ե­ղել, որ մտել են հենց վար­չութ­յան ա­ռա­ջին տե­ղա­կա­լին են զե­կու­ցել:

­Սա­հակ­յան - Ին­չո՞ւ գլխա­վոր վար­չութ­յան պե­տին չեն զե­կու­ցել, այլ տե­ղա­կա­լին:

Ա­սատր­յան - Ի՞նչ կա, խի՞: ­Զե­կու­ցել են պա­րոն ­Բա­բա­կեխ­յա­նին, վատ բան չեմ տես­նում:

­Սա­հակ­յան - Այ­սինքն` ձեր աշ­խա­տա­կից­ներն ի­րենք են ո­րո­շո՞ւմ, թե որն է հրա­տապ և իր ան­մի­ջա­կան ղե­կա­վա­րը կա­րող է չի­մա­նալ այդ մա­սին:

Ա­սատր­յան - Ես վատ բան չեմ գտնում: ­Զե­կուց­վել է ­Բա­բա­կեխ­յա­նին, նա էլ խմբին հրա­հան­գել է, որ դուրս գան օ­պե­րա­ցիա­յի:

­Սա­հակ­յան - ­Տե­ղե­կութ­յու­նը, որ ստա­ցել եք, թե զին­ված մար­դիկ կան, ինչ­պե՞ս եք ի­րաց­րել:

Ա­սատր­յան - ­Խոս­քի օ­րի­նակ ռեա­լի­զաց­նե­լու մո­մեն­տով օ­պեր­լիա­զո­րը տե­րի­տո­րիա­յով ման ա գա­լիս, տե­նում ա հան­ցա­գոր­ծութ­յուն ա կա­տար­վում:

­Սա­հակ­յան - ­Խոս­քը դրա մա­սին չէ: Որ­տե՞ղ եք գրան­ցում այդ ին­ֆոր­մա­ցիան, ի՞նչ եք ա­նում։

Ա­սատր­յան - Ե­թե մե­կի վրա գո­ղութ­յուն ա կա­տար­վում, ե­թե ու­զում ենք խո­րաց­նել, նրա նկատ­մամբ կազ­մում ենք օ­պե­րա­տիվ գործ, նախ­նա­կան ստուգ­ման` ստաց­ված ին­ֆոր­մա­ցիան ա­վե­լի խո­րաց­նե­լու, ա­վե­լի խո­րը տե­ղե­կութ­յուն­ներ ձեռք բե­րե­լու հա­մար:

­Սա­հակ­յան - Ո՞նց ի­րաց­րե­ցիք Ջ­հան­գիր­յա­նին վե­րա­բե­րող ին­ֆոր­մա­ցիան:

Ա­սատր­յան -Ին­ֆոր­մա­ցիան ստաց­վել ա, խումբ ա ստեղծ­վել, որ գնա, տե­ղում ստուգ­վի:

­Սա­հակ­յան - Օ­պե­րա­տիվ գործ կազմ­վե՞լ է:

Ա­սատր­յան - ­Չէ, օ­պե­րա­տիվ գործ, բան չի կազմ­վել:

­Սա­հակ­յան - Ո՞ր օ­րեն­քով եք ղե­կա­վար­վում, երբ մի դեպ­քում օ­պե­րա­տիվ գործ կազ­մում եք, իսկ մյուս դեպ­քում` ոչ: ­Դո՞ւք եք ո­րո­շում:

Ա­սատր­յան - ­Խոս­քի օ­րի­նակ մենք ենք ո­րո­շում, որ խոս­քի օ­րի­նակ, ե­թե ես կոնկ­րետ գի­տեմ, որ էս անձ­նա­վո­րութ­յու­նը մի հան­ցանք է կա­տա­րել, գնում ենք վրան:

­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յան - Այդ ի՞նչ զենք էր, վազ­դուշ­նի գրա­նադ, որ ե­կաք ստու­գե­լու:

Ա­սատր­յան - Էդ ին­ֆոր­մա­ցիան գրանց­վել ա, պա­րոն ­Բա­բա­կեխ­յա­նի կող­մից հա­մա­պա­տաս­խան ձե­ւա­կեր­պումն ար­վել է:

Ջ­հան­գիր­յան - Այ­սինքն` զե­կու­ցա­գիր գրվել է, գրանց­վել է՞:

Ա­սատր­յան - Ա­յո, բա ոնց: ­Գործ չի կազմ­վել, բայց ին­ֆոր­մա­ցիան զե­կու­ցագ­րով ներ­կա­յաց­վել է:

­Հար­ցու­պա­տաս­խա­նի այս հատ­վա­ծից պարզ­վեց, որ թեև նշվում է, թե 6-ի «ա­գենտ­նե­րից» մեկն է տե­ղե­կաց­րել ­Բա­բա­կեխ­յա­նին, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ ի­րա­կա­նում նրան ուղ­ղա­կի պատ­վեր է տրված ե­ղել` Ջ­հան­գիր­յա­նին կա­լա­նա­վո­րե­լու: Իսկ ­Բա­բա­խը դա­տա­րա­նում ա­սում էր, թե Ջ­հան­գիր­յա­նի գործն իր հա­մար շար­քա­յին է ե­ղել, նույ­նիսկ զե­կու­ցա­գիր չի գրվել: Ա­վե­լին, ա­սաց նաև, որ ին­քը ո­րե­ւէ հրա­հանգ չի տվել ձեր­բա­կալ­ման խմբին, բայց ե­րեկ պարզ­վեց, որ ստում էր այդ 6-ի պե­տի տե­ղա­կա­լը: ­Սա­կայն շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել վկա­յի հար­ցաքն­նութ­յու­նից ո­րոշ դրվագ­ներ:

­Սա­հակ­յան - ­Քա­նի՞ հո­գուց էր կազմ­ված ձեր խում­բը:

Ա­սատր­յան - 6 էին, 7 էին, 8 էին: ­Չեմ հի­շում, մի տա­րի ան­ցել է:

Ջ­հան­գիր­յան - Իմ հե­տե­ւից 8 հո­գի էիր ու­ղար­կում, բա ա­մոթ չէ՞ր, ա­րա:

Ա­սատր­յան - Ե­թե ես ի­մա­նա­յի, որ դուք էիք ըն­դեղ, պա­րոն Ջ­հան­գիր­յան... ոչ մեկն էլ չէր գա, ոչ մե­կը:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Բա որ ի­մա­ցաք ես էի, ի՞նչ ա­րե­ցիք:

­Դա­տա­վոր - ­Նիս­տը ես եմ նա­խա­գա­հում, ոչ թե ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նը: Ե­թե հարց չեն տա­լիս, մի պա­տաս­խա­նի:

­Սա­հակ­յան - Օ­պե­րա­ցիա­յի մա­սին ի՞նչ տե­ղե­կութ­յուն ու­նեք:

Ա­սատր­յան - Ես չեմ հի­շում ում զան­գե­ցի, ա­սեց դիր­քա­վոր­վում ենք: ­Թե ինչ­քան ժա­մա­նակ է ան­ցել, կնե­րեք, ձեռ­քիս ժա­մա­ցույց չկար, որ նա­յեի, պա­տին էլ կախ­ված ժա­մա­ցույց չու­նեմ:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Ժա­մա­ցույցս հա­նեմ թե­ւիցս, տամ:

­Սա­հակ­յան - ­Դուք հրա­հան­գե՞լ եք զի­նա­թա­փե­լուց հե­տո բեր­ման են­թար­կել ան­ձանց:

Ա­սատր­յան - Ոչ:

­Սա­հակ­յան - Ո՞ւմ մոտ են բեր­ման են­թարկ­վել:

Ա­սատր­յան - ­Վար­չութ­յուն: Ան­ցա­գիր է կազմ­վել 3-րդ ­վար­չութ­յան ա­նու­նով, իմ ազ­գա­նու­նով, ո­րով­հե­տև հիմ­նա­կա­նում, ե­թե մարդ են բե­րում, վար­չութ­յան պե­տի ազ­գա­նու­նով ա գրվում ան­ցա­գի­րը: Ը­տենց ա: Ընդ­հան­րա­պես ան­ցագ­րե­րը ես եմ լրաց­նում, հա­տուկ բան կա, որ հեր­թա­պահ մա­սից տա­լիս են, հայ­տա­գի­րը` ևս: Ի­մա­նա­լով ով­քեր են, էդ օրն էլ եմ ես լրաց­րել հայ­տա­գի­րը, որ մար­դիկ են մտել շենք:

­Սա­հակ­յան - ­Հայ­տա­գիրն ա­վե­լի վաղ է կազմ­վում, ա­յո՞:

Ա­սատր­յան -­ Հի­մա էդ կապ չու­նի:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Շատ կապ ու­նի, հայ­տագ­րե­րը նա­խօ­րոք գրել, ի­ջեց­րել էիր:

Ա­սատր­յան - Ոչ, ես չեմ ի­մա­ցել, թե ում են բե­րում:

­Սա­հակ­յան - Ինչ­քա՞ն ժա­մա­նա­կում կազ­մե­ցիք այդ հայ­տա­գի­րը և քա­նի հատ:

Ա­սատր­յան - ­Սի­կուն­դում: Թ­վով չեմ հի­շում, թե քա­նի հատ: ­Հի­շում եմ ­Վար­դան և ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին:

­Սա­հակ­յան - ­Գի­տեի՞ք, թե Գ. Ջ­հան­գիր­յանն ով է:

Ա­սատր­յան - Ո՞նց, ը­նենց հե­տաքր­քիր հարց եք տա­լիս: ­Խի ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին ո՞վ չգի­տի ով ա: ՀՀ դա­տա­խա­զի տե­ղա­կալն էր:

Ջ­հան­գիր­յան - Ինձ ողջ ­Թի՛ֆ­լիսն է ճա­նա­չում:

­Սա­հակ­յան - ­Բա որ գի­տեիք` Ջ­հան­գիր­յա­նը դա­տա­խա­զի տե­ղա­կալն էր, որ ե­կան ա­սե­ցին, թե պի­տի ան­ցա­գիր ի­ջեց­նեք, բեր­ման ենք են­թար­կել, չա­սե­ցի՞ք` ո՞ր ի­րա­վուն­քով:

Ա­սատր­յան - Ո~ր­ ի­րա­վուն­քով, հլը մի հատ քա­շեի, ծե­ծեի, թե խի եք բե­րել: Էս ի՞նչ հարց եք տա­լիս:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Չէ, Ջ­հան­գիր­յա­նին ծե­ծեիք, եղ­բորս ծե­ծեիք: ­Դուք դա­տա­խա­զութ­յան աշ­խա­տո­ղին բեր­ման են­թար­կե­լու ի­րա­վունք ու­նե՞ք:

­Դա­տա­վոր - Ո՞ր ի­րա­վուն­քով էիք բեր­ման են­թար­կում դա­տա­խա­զի տե­ղա­կա­լին:

Ա­սատր­յան - ­Մենք շարժ­վել ենք «Ոս­տի­կա­նութ­յան մա­սին» օ­րեն­քով:

­Փի­լո­յան - Ա­ռար­կում եմ հար­ցը:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Հենց օ­րեն­քի ա­նու­նը տա­լիս ենք, ա­ռար­կում ե՞ս, ­Փի­լո­յան:

­Սա­հակ­յան - Գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զի հա­մա­ձայ­նութ­յունն ու­նեի՞ք, ո­րը պա­հան­ջում է օ­րեն­քը:

Ա­սատր­յան - Ես չգի­տեմ: Ես չգի­տեմ:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Չե՞ս ա­սել, որ փոր­ձան­քի մեջ կընկ­նենք, ­Բա­բա­կեխ­յան, պետք չի, նման բան մի ա­րա:

Ա­սատր­յան - ­Չէ, չեմ ա­սել:

Ջ­հան­գիր­յան - ­Հա, ար­դեն փոր­ձան­քի մեջ էիր:

­Վեր­ջում նշենք, որ ­Սամ­վել Ա­սատր­յանն այն պաշ­տոն­յան է, ում ա­նու­նով են գրանց­ված հայ­տագ­րե­րը: Այ­սինքն, նա է պաշ­տո­նա­պես բեր­ման են­թար­կել ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին ու ա­պօ­րի­նա­բար պա­հել 28 ժամ, սա­կայն ե­րեկ հրա­ժար­վեց` հայ­տա­րա­րե­լով, թե ին­քը ո­րե­ւէ կապ չու­նի:

Թագուհի Թովմասյան

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ. Նյութի վերահրապարակման սկզբնական տարբերակում շփոթմունք է տեղի ունեցել. ոստիկանության 6-րդ գլխա­վոր վարչութ­յան 3-րդ ­վար­չութ­յան պետ ­Սամ­վել Ա­սատր­յա­նի լուսանկարի փոխարեն սխալմամբ տեղադրվել է​ր Հայաստանի ԶՈՒ Գլխավոր շտաբի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար, գնդապետ Սամվել Ասատրյանի լուսանկարը, ինչը համար հայցում ենք պարոն գնդապետի ներողամտությունը։  Պիտակներ

         ­Գա­գիկ Ջհան­գիր­յան, «Չորրորդ իշխանություն»
Գովազդ
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված
Ստոպ-կադր
Ստոպ-կադր
03.02.2020 / 2663