27.03.2021   17:00
311

Ռետրո լուրեր. Մարտի 1-ից օրեր առաջ


ՌԵՏՐՈ բաժնում շարունակում ենք ներկայացնել 2008 թվականի հետընտրական լրահոսը։ Այս անգամ ներկայացնում ենք փետրվարի 23-ի լրահոսը՝ կրճատումներով։ Այդ օրը բողոքի մասնակիցներին միացավ Գլխավոր դատախազի տեղակալը, Քոչարյանը չստորագրեց ոստիկանապետի հրաժարականը, HUMAN RIGHTS WATCH-ի արձագանքը և այլն... Ցույցերն օրեցօր ավելի լայն ծավալների էին հասնում, իսկ մարտի 1-ին մնում էր մի քանի օր։

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ 

Ե­րեկ Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում ա­նակն­կալ­նե­րի մի այն­պի­սի շա­րան սկսվեց, ո­րի ծայրն ար­դեն չի ե­րևում: ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի շարժ­մա­նը միա­ցավ ՀՀ նախ­կին զին­վո­րա­կան դա­տա­խազ, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զի տե­ղա­կալ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նը: ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նը մո­տե­ցավ խո­սա­փո­ղին և հայ­տա­րա­րեց. «­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ես ազ­նիվ չէի լի­նի ինքս իմ հետ, ե­թե «27»-ը չքննար­կեի ձեզ հետ. ես միան­շա­նակ միա­նում եմ ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի տված քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կան­նե­րին. «27»-ից ան­ջատ­ված մա­սով քրեա­կան գոր­ծի վա­րույ­թը կարճ­վեց և կարճ­վեց քրեա­կան դա­տա­վա­րութ­յան օ­րենսգր­քի կո­պիտ խախ­տում­նե­րով. և այդ ան­ջատ­ված մա­սով քննութ­յու­նը ար­գել­վում է,- ա­սաց Ջ­հան­գիր­յա­նը: -Ես ձեզ խոս­տա­նում եմ, որ ե­թե դուք օգ­նեք ընտր­ված նա­խա­գա­հին, օգ­նեք ինձ, կհաս­նենք մենք մին­չև վերջ»: 

...Ս­պա­սե­լի էր, որ դրա­նից հե­տո իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը ինչ-որ կերպ կար­ձա­գան­քեն: Եվ այն չու­շա­ցավ: «­Նիգ-Ա­պա­րան» միութ­յան նա­խա­գահ Աղ­վան ­Հով­սեփ­յա­նը միջ­նոր­դել էր երկ­րի նա­խա­գա­հին պաշ­տո­նանկ ա­նել իր տե­ղա­կալ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նին: ­Տե­ղե­կա­նա­լով այդ մա­սին, փոքր-ինչ ա­վե­լի ուշ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նը նո­րից մո­տե­ցավ խո­սա­փո­ղին և հայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նի մա­սին: 

«Ե­թե ես ե­լույթ ու­նե­նա­յի վար­չա­պետ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի հան­րա­հա­վա­քում, ե­թե ես մաս­նակ­ցեի նրա ընտ­րար­շա­վին, իմ պաշ­տո­նա­կան դիր­քը չա­րա­շա­հեի ի օ­գուտ նրա` ես կմնա­յի իմ պաշ­տո­նին և գու­ցե ա­վե­լի բարձր պաշ­տո­նի էլ ար­ժա­նա­նա­յի: ­Բայց քա­նի որ ես ե­լույթ եմ ու­նե­ցել ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի հան­րա­հա­վա­քում` ես ա­զատ­վել եմ աշ­խա­տան­քից», - նշել է նա` ա­վե­լաց­նե­լով, որ «այդ վշտին մի քա­նի օր կդի­մա­նա»:

ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎՍ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԵՏ ԵՆ 

Ե­րեկ Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում ուշ գի­շե­րին հան­դի­պե­ցինք Հ2 հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յան լրագ­րող, քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան ­Սու­րեն ­Սարգս­յա­նին, որը հա­սա­րա­կութ­յանն ա­վե­լի շատ հայտ­նի է իր հե­ղի­նա­կած «­Հին ըն­կեր­նե­րի ա­կումբ», ա­պա նաև «­Մե­րոնք» հա­ղոր­դում­նե­րի շար­քով: Ան­կեղ­ծո­րեն զար­մա­ցանք և հե­տաքրքր­վե­ցինք, թե արդ­յոք նա չի՞ վա­խե­նում, որ ի­րեն Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում տես­նե­լով, կա­զա­տեն աշ­խա­տան­քից: Ի պա­տաս­խան մեր այս դի­տարկ­մա­նը` հե­ռուս­տալ­րագ­րողն ա­սաց, որ ինքն ար­դեն հայտ­նել է Հ2-ի ղե­կա­վա­րութ­յա­նը, որ չի գա­լու աշ­խա­տան­քի: «Գի­տեք, ինձ չեն ա­սել, որ ­Դուք ա­զատ­ված եք աշ­խա­տան­քից, պար­զա­պես ես հի­մա կար­ծում եմ, որ ­Նալ­բանդ­յա­նի խոս­քե­րը տե­ղին են` «­Ներ­կա օ­րե­րում էլ ինչ սև քնար»: ­Ռո­բերտ ­Քո­չար­յանն ու ­Սերժ ­Սարգս­յա­նը սո­վո­րա­կան գո­ղեր են, և այդ մար­դիկ պար­բե­րա­բար գո­ղա­նում են մեր ժո­ղովր­դի ընտ­րե­լու ի­րա­վուն­քը: Ես չեմ կա­րող ինձ հա­մա­րել լրագ­րող, հա­մա­րել մտա­վո­րա­կան և ա­նել մի գործ, որն այ­լևս ինձ հա­ճույք չի պատ­ճա­ռում: Իսկ գո­ղե­րի ու ա­վա­զակ­նե­րի դեմ պետք է պայ­քա­րել, և ես որ­պես «­Մե­րոնք» հա­ղոր­դա­շա­րի հե­ղի­նակ հայ­տա­րա­րում եմ, որ մե­րոնց հետ եմ»: 

­Մենք փոր­ձե­ցինք հե­տաքրքր­վել, թե Հ2-ում ­Սու­րեն ­Սարգս­յա­նի նման մտա­ծող­նե­րը շա՞տ են, թե՞ նա մե­նակ է: ­Վեր­ջինս մեզ փո­խան­ցեց հե­տև­յա­լը. «­Հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յան բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նութ­յու­նը, բա­ցի մի քա­նի ձեռ­նա­սուն կամ, ա­սենք, ան­կամ տղեր­քից, ով­քեր չու­նեն կամ­քի ուժ, ով­քեր ի­րենց մի կտոր հա­ցը գու­ցե ա­վե­լին են գնա­հա­տում, մնա­ցած բո­լո­րը` գրե­թե 90 տո­կո­սը, բնա­կա­նա­բար, ժո­ղովր­դի կող­քին է և նրա հետ: Եվ ոչ միայն Հ2-ում: ­Բո­լոր հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յուն­նե­րի նոր­մալ, իսկ այն­տեղ նոր­մալ և կիրթ մար­դիկ շատ կան, բա­ցա­ռութ­յամբ մի քա­նի թափթ­փուկ­ի, մեզ հետ են: ­Մեզ հետ չէ նաղ­դալ­յա­նա-հու­նան­յա­նա­կան դպրո­ցը, ո­րը ուղ­ղորդ­վում է նա­խա­գա­հա­կա­նի սի­րու­նա­տես տղեր­քի կող­մից»: 

ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆԸ ՉԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ 

«ՉԻ» լա­վա­տեղ­յակ աղբ­յուր­նե­րը տե­ղե­կաց­նում են, որ ՀՀ ոս­տի­կա­նա­պետ ­Հայկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նը նա­խօ­րեին զե­կու­ցա­գիր է ներ­կա­յաց­րել ՀՀ դե­ռևս նա­խա­գահ ­Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նին` ի­րեն աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լու կա­պակ­ցութ­յամբ: ­Նա­խա­րար ­Հա­րութ­յուն­յա­նը, ըստ մեր տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի, իր հրա­ժա­րա­կա­նը պայ­մա­նա­վո­րել է ա­ռող­ջա­կան խնդիր­նե­րով: ­Նա ա­սել է, որ ե­րի­կամ­նե­րի հետ կապ­ված խնդիր­ներ ու­նի և պետք է տևա­կան բուժ­ման մեկ­նի: Իսկ ի­րա­կա­նում նրա հրա­ժա­րա­կա­նի պատ­ճառն այն է, որ ոս­տի­կա­նա­պե­տին ստի­պում են զորք հա­նել խա­ղաղ ժո­ղովր­դի դեմ, ին­չը նա չի կա­տա­րում, քա­նի որ շատ լավ է հաս­կա­նում, թե ինչ ի­րա­վի­ճակ է ի­րա­կա­նում տի­րում Հա­յաս­տա­նում: 

Ի դեպ, սա ար­դեն եր­րորդ հրա­ժա­րա­կա­նի դի­մումն է, ո­րը ներ­կա­յաց­նում է ­Հայկ ­Հա­րութ­յուն­յա­նը, բայց ­Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նը հա­մա­ռո­րեն չի ստո­րագ­րում ու չի ա­զա­տում նրան: 

«ԻՍԿ ՈՐՏԵ՞Ղ ԿԱՐՈՂ Է ԳՏՆՎԵԼ ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ» 

«Երկ­րա­պահ կա­մա­վո­րա­կան­նե­րի միութ­յու­նը (ԵԿՄ) միշտ հայ­տա­րա­րել է, որ ժո­ղովր­դի կող­քին է լի­նե­լու, ԵԿՄ-ն­ ար­դա­րութ­յան, ա­զա­տութ­յան կող­քին է լի­նե­լու, և ԵԿՄ-ի ան­դամ­նե­րի մեծ մա­սը` 80-90 տո­կո­սը կողմ­նո­րոշ­ված է ե­ղել այդ­պես»,- ե­րեկ «Ա­զա­տութ­յուն» ռա­դիո­կա­յա­նին տված հար­ցազ­րույ­ցում ա­սաց ԵԿՄ փոխ­նա­խա­գահ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­վոր Մ­յաս­նիկ ­Մալ­խաս­յա­նը: «Եվ ընտ­րութ­յուն­նե­րի այդ խայ­տա­ռակ ել­քը մնա­ցած մա­սին էլ գրե­թե կողմ­նո­րո­շեց այդ­պես, որ նրանք ի­րենց ժո­ղովր­դի կող­քին պի­տի լի­նեն»,- հա­վե­լեց նա: 

«­Ժո­ղովր­դի կող­քին` նշա­նա­կում է Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կո՞ւմ, այն­տե՞ղ, որ­տեղ հան­րա­հա­վաք­ներ են տե­ղի ու­նե­նում ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ», հար­ցին ­Մալ­խաս­յա­նը պա­տաս­խա­նեց. «Ա­յո: Այ­սօր ժո­ղո­վուր­դը` մեծ մա­սը, հիմ­նա­կան մա­սը Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում է, և այդ հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շար­ժու­մը այ­սօր ղե­կա­վա­րում է ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նը»: 

Այն հար­ցին, թե ԵԿՄ նա­խա­գահ ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նը նույն­պե՞ս սա­տա­րում է ­Տեր-Պետ­րոս­յա­նին, Մ­յաս­նիկ ­Մալ­խաս­յա­նը ար­ձա­գան­քեց. «Ե­թե Երկ­րա­պահ կա­մա­վո­րա­կան­նե­րի միութ­յան մեծ մա­սը ժո­ղովր­դի կող­քին է, սա­տա­րում է ար­դա­րութ­յու­նը, ա­պա որ­տե՞ղ կա­րող է գտնվել ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նը»: 

Իսկ ի պա­տաս­խան հի­շեց­ման, որ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան մա­մու­լի խոս­նակ ­Սեյ­րան ­Շահ­սու­վար­յա­նը հեր­քել է ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նի` ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նին սա­տա­րե­լու մա­սին տե­ղե­կութ­յու­նը, ԵԿՄ-ի փոխ­նա­խա­գա­հը հայ­տա­րա­րեց. «­Սեյ­րան Շահ­սու­վար­յա­նը ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յան չի: Ե­թե ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նը չի հեր­քում, ­Սեյ­րան ­Շահ­սու­վար­յա­նը ի­րա­վունք ու­նի՞ նրա փո­խա­րեն հեր­քե­լու»: 

­Մեկ­նա­բա­նե­լով այն տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը, որ ե­րեկ ԵԿՄ-ում բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են տե­ղի ու­նե­ցել ­Ման­վել Գ­րի­գոր­յա­նի և ­Զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր շտա­բի պետ ­Սեյ­րան Օ­հան­յա­նի մի­ջև, Մ­յաս­նիկ ­Մալ­խաս­յա­նը ա­սաց. «Ե­ղել է, կար­ծեմ, բայց ստույգ տե­ղե­կութ­յուն չեմ կա­րող ա­սել: Բ­նա­կա­նա­բար, հիմ­նա­կան խնդի­րը` բո­լորն էլ շա­հագրգռ­ված են, որ այս հար­ցը լուծ­վի ար­դա­րա­ցի` ա­վե­լորդ բա­խում­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար: ­Բո­լոր հայ սպա­նե­րը, հայ գե­նե­րալ­նե­րը դրան են միտ­ված»: 

ԵՐԿՐԱՊԱՀԸ ՈՏՔԻ ՎՐԱ Է 

Ե­րեկ ԵԿՄ վար­չութ­յան գրա­սեն­յա­կում են հա­վաք­վել ԵԿՄ բո­լոր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի ան­դամ­նե­րը: ­Մի քա­նի շար­քով խմբված են երկ­րա­պահ­նե­րի ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րը, իսկ շեն­քի առ­ջև խմբված էին հա­մազ­գեստ­նե­րով և քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­գուս­տով ԵԿՄ ան­դամ­նե­րը: 

Երբ «Ա1+»-ը փոր­ձել է պար­զել, թե հնա­րա­վո՞ր է, որ ոս­տի­կա­նութ­յու­նը կամ բա­նա­կը դուրս գա ժո­ղովր­դի դեմ, երկ­րա­պահ­նե­րը զար­մա­ցած հա­յաց­քով պա­տաս­խա­նել են՝ «մեր բա­նա­կը, մեր ոս­տի­կա­նութ­յու­նը մեր ժո­ղովր­դի դե՞մ»: 

ԻՍԿ Ո՞Վ Է ՊԱՏՐԱՍՏ 

Ադր­բե­ջա­նը դեռ պատ­րաստ չէ հան­դի­պել ­Հա­յաս­տա­նի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ ­Սերժ Սարգս­յա­նի հետ: Այդ մա­սին ե­րեկ հայ­տա­րա­րել է Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի փոխ­նա­խա­րար Ա­րազ Ա­զի­մո­վը: «Այդ­պի­սի հան­դի­պում նա­խա­պատ­րաս­տե­լու հա­մար ժա­մա­նակ է պետք: ­Բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի հա­մար անհ­րա­ժեշտ է ԵԱՀԿ ­Մինս­կի խմբի նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը»,- ա­սել է Ա­զի­մո­վը: ­Խո­սե­լով ­Հա­յաս­տա­նում փետր­վա­րի 19-ին տե­ղի ու­նե­ցած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի մա­սին` Ադր­բե­ջա­նի փո­խարտ­գործ­նա­խա­րա­րը նպա­տա­կա­հար­մար է հա­մա­րել սպա­սել վերջ­նա­կան արդ­յունք­նե­րի հրա­պա­րակ­մա­նը: 

«Ա­զա­տութ­յան» տե­ղե­կաց­մամբ, Ա­զի­մովն ա­սել է, թե նոր նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րից են կախ­ված Ադր­բե­ջա­նի քայ­լե­րը, և հա­վե­լել, որ ­Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի տա­րա­ծաշր­ջան կա­տա­րե­լիք հեր­թա­կան այ­ցի ժամ­կետ­նե­րը դեռ հայտ­նի չեն: 

Ա­վե­լի վաղ՝ փետր­վա­րի 20-ին Ա­րազ Ա­զի­մո­վը հայ­տա­րա­րել էր, թե Ադր­բե­ջա­նը ­Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րից ակն­կա­լում է մի­ջազ­գա­յին նոր­մե­րի մեջ տե­ղա­վոր­վող գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ: «­Հա­կա­մար­տութ­յան կար­գա­վոր­ման հա­մար ­Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը պետք է ձեռ­նար­կի անհ­րա­ժեշտ քայ­լեր և գի­տակ­ցի, որ Ադր­բե­ջա­նի հետ խա­ղա­ղութ­յանն այ­լընտ­րանք չկա: Դ­րա հա­մար, նա­խևա­ռաջ, պետք է ճա­նա­չել Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը», - ա­սել էր Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի փոխ­նա­խա­րա­րը:

HUMAN RIGHTS WATCH-Ը ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԵՐՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ Է 

Human Rights Watch մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին կոչ է ա­նում ան­հա­պաղ հե­տաքն­նել փետր­վա­րի 19-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում դի­տորդ­նե­րի և լրագ­րող­նե­րի նկատ­մամբ կի­րառ­ված բռնութ­յան դեպ­քե­րը: Այ­սօր կազ­մա­կեր­պութ­յան ին­տեր­նե­տա­յին կայ­քում տե­ղա­կայ­վել է մոտ 3 է­ջա­նոց զե­կույց, ո­րը վեր­նագր­ված է «­Հա­յաս­տան. Բռ­նութ­յուն­նե­րը ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում ստվե­րում են ընտ­րութ­յուն­նե­րը. թի­րախ են դար­ձել ընդ­դի­մա­դիր ակ­տի­վիստ­նե­րը, դի­տորդ­նե­րը և լրագ­րող­նե­րը»: 

«Ընտ­րութ­յուն­նե­րի օ­րը այս հար­ձա­կում­նե­րի թի­րա­խը դար­ձել են հենց այն մար­դիկ, ով­քեր փոր­ձել են ա­պա­հո­վել քվեար­կութ­յան օ­րի­նա­կան ըն­թաց­քը,- հայ­տա­րա­րել է Human Rights Watch-ի Եվ­րո­պա­յի և ­Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի հար­ցե­րով տնօ­րեն ­Հո­լի Քարթ­նե­րը` ա­վե­լաց­նե­լով. - ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը պետք է ան­կախ և շու­տա­փույթ հե­տաքն­նութ­յուն անց­կաց­նեն` ա­պա­հո­վե­լու ար­դա­րութ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը և շեշ­տե­լու, որ մարդ­կանց վա­խեց­նե­լը ­Հա­յաս­տա­նում ան­հան­դուր­ժե­լի է»: 

­Զե­կույ­ցում ար­ձա­նագր­ված են նաև մի շարք փաս­տեր, օ­րի­նակ` Ե­րևա­նի 13/16 ընտ­րա­տե­ղա­մա­սում «­Հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կի» լրագ­րող ­Լու­սի­նե ­Բար­սեղ­յա­նի, «­Ժա­ռան­գութ­յան» պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­մեն ­Մար­տի­րոս­յա­նի, ­Զա­րու­հի ­Փոս­տանջ­յա­նի դեմ հար­ձա­կում­նե­րը: ­Տեղ են գտել նաև ­Լևոն ­Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի վստահ­ված ան­ձանց նկատ­մամբ բռնութ­յուն­նե­րի մա­սին փաս­տե­րը` մաս­նա­վո­րա­պես ­Կո­տայ­քի մար­զում, «Ա1+»-ի օ­պե­րա­տո­րի աշ­խա­տան­քի խո­չըն­դոտ­ման փաս­տը և այլն: 

Human Rights Watch-ը նաև հոր­դո­րում է ԵԱՀԿ-ին` ման­րակր­կիտ ու­սում­նա­սի­րել ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցում ար­ձա­նագր­ված բռնութ­յուն­նե­րը և ա­պա­հո­վել, որ­պես­զի այդ մի­ջա­դե­պե­րը ար­ձա­նագր­վեն ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ ԵԱՀԿ-ի վերջ­նա­կան զե­կույ­ցում: 

«Չորրորդ իշխանություն», թիվ 113, 23 փետր­վա­րի, 2008թ. Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը պետք է չբացահայտի նյութի էական մասը: Կայքի նյութերից քաղվածքներ արտատպելիս լրատվամիջոցի անվանման նշումը և ակտիվ հղումի տեղադրումը պարտադիր է:
Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:

 Պիտակներ

         Ռոբերտ Քոչարյան, Մյասնիկ Մալխասյան, Սերժ Սարգսյան, Սուրեն Սարգսյան, Աղվան Հովսեփյան, Գագիկ Ջհանգիրյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, «Չորրորդ իշխանություն», Արազ Ազիմով, Մանվել Գրիգորյան, ­Հայկ ­Հա­րութ­յուն­յա­ն


››› Չարենց. Դաշնակցականներին (Ներբող քաղաքական)
››› Սա քո պատերազմն էր, Նիկո՛լ
››› Ոչ ոք չի թաքցրել տարածքներ զիջելու փաստը
››› Քայլ արեք, իրար կերեք
››› Արմեն Շեկոյան. Միջնորդը
››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված

Ցինիկ և տխմար
Ցինիկ և տխմար
13.04.2021 / 577


Ստոպ-կադր
Ստոպ-կադր
11.04.2021 / 550Հերքում
Հերքում
12.04.2021 / 480