Երեքշաբթի 29.09.2020 15:30

Լուրեր
29.09.2020 / 13:40
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
29.09.2020 / 13:15
Քաղաքական
29.09.2020 / 12:30
Քաղաքական
29.09.2020 / 12:00
13.09.2020   21:00
671

Քանի դեռ Աղվան Հովսեփյանը գլխավոր դատախազ է


Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների և նրանց ներկայացուցիչների՝ դատական նիստերին իրենց ֆիզիկական մասնակցությունը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը վրդովմունքի նոր ալիք է առաջացրել: Ներկայացնում ենք «Չորրորդ իշխանություն» թերթի նախկին հրապարակումներից մեկը:

«Չորրորդ իշխանություն», 25 հունվարի, 2012 թ.

Ե­րեկ ՀՀ նախ­կին զին­դա­տա­խազ, ՀԱԿ դա­տաի­րա­վա­կան հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Գա­գիկ Ջ­հան­գիր­յա­նը «հա­կա­դար­ձեց» ՀՔԾ զե­կույ­ցին՝ փաս­տարկ­նե­րով և ա­ռան­ձին դրվագ­նե­րի «քննութ­յամբ» ա­պա­ցու­ցե­լով, որ ՀՔԾ-ի վեր­ջին զե­կույ­ցը ջուր­ծե­ծո­ցի է, ո­րի մե­խը բա­ցա­ռա­պես կեղծ տե­ղե­կատ­վութ­յան տրա­մադ­րումն է ՀՀ քա­ղա­քա­ցուն, ինչ­պես նաև ­Հա­յաս­տա­նի «ա­ռա­ջըն­թա­ցին» հե­տևող մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­վոր կա­ռույց­նե­րին։ ­Պարզ­վում է` ՀՔԾ «տե­ղե­կատ­վա­կան հա­ղոր­դու­մը» տե­ղադր­ված ին­տեր­նե­տա­յին կայ­քում, նոր հար­ցեր է հա­րու­ցել, ո­րոնց մա­սին ե­րեկ հան­գա­մա­նո­րեն խո­սեց Ջ­հան­գիր­յա­նը։ ­Տեխ­նի­կա­կան խնդիր­նե­րից ել­նե­լով՝ չենք կա­րող զե­կույցն ամ­բող­ջութ­յամբ ներ­կա­յաց­նել, ուս­տի կփոր­ձենք ներ­կա­յաց­նել մեր կող­մից կա­րևոր­ված հատ­ված­նե­րը։

Ըստ Ջ­հան­գիր­յա­նի՝ ՀՔԾ  նյու­թի շա­րադ­րան­քից միան­գա­մից ե­րևում է. «­Փաս­տա­հա­վաք խումբ ներ­կա­յա­ցած և այս­տեղ պար­զա­բա­նում­ներ ու բա­ցատ­րութ­յուն­ներ տված բարձ­րաս­տի­ճան ոս­տի­կան­նե­րը, բա­նա­կի սպա­նե­րը, փոր­ձա­գետ-մաս­նա­գետ­նե­րը, նույ­նիսկ քննչա­կան խմբի ան­դամ քննիչ­նե­րը,  ՀՔԾ-ում միա­բե­րան հրա­ժար­վել են ի­րենց տված բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րից, դժգո­հել են, թե ի­րենց սխալ են հաս­կա­ցել, ի­րենք նման բա­ներ չեն ա­սել, այլ բան է ար­ձա­նագր­վել, թե ի­րենց վրա ճնշել են և այլն»։ «Մ­նում է ցավ ապ­րել մեր բա­նա­կի ու ոս­տի­կա­նութ­յան գնդա­պետ­նե­րի ու գե­նե­րալ­նե­րի թու­լա­կա­մութ­յան ու անսկզ­բուն­քայ­նութ­յան հա­մար»,- նշեց Ջ­հան­գիր­յա­նը։ ­Վեր­ջի­նիս դի­տարկ­մամբ՝ 

1. ՀՔԾ ու ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յու­նը Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում 2008թ. փետր­վա­րի 19-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը բո­ղո­քար­կող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բազ­մա­հա­զա­րա­նոց խա­ղաղ հա­վաք­նե­րը, եր­թերն ու ցույ­ցե­րը չորս տա­րի ի վեր ո­րա­կում են օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գի խախտ­մամբ զանգ­վա­ծա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներ, չնա­յած այն հան­գա­ման­քին, որ մին­չև այ­սօր ո­րևէ հայտ­նի ընդ­դի­մա­դիր այդ­պես էլ դա­տի չի տրվել ու չի դա­տա­պարտ­վել ՀՀ քր. օր.-ի 2251 հոդ­վա­ծով։ 

2. ­Մին­չև օրս մար­տի 1-ի ա­ռա­վոտ­յան Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում ոս­տի­կա­նութ­յան, ներ­քին զոր­քե­րի, հա­տուկ նշա­նա­կութ­յան ջո­կա­տա­յին­նե­րի ի­րա­կա­նաց­րած հա­կաօ­րի­նա­կան ու վայ­րե­նի գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րին ինչ պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յուն ու բա­ցատ­րութ­յուն ա­սես, որ չեն բե­րել, բայց այդ­պես էլ ոչ մի օ­րի­նա­կան հիմ­նա­վո­րում չեն կա­րո­ղա­ցել ներ­կա­յաց­նել։ Այս ա­ռու­մով  Ջ­հան­գիր­յա­նը ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­րեց, թե ինչ­պես են նախ մար­տի 1-ին ոս­տի­կա­նութ­յան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը ներ­կա­յաց­վել որ­պես շուր­ջօր­յա ակ­ցիա­նե­րի «հար­կա­դիր դա­դա­րեց­ման նպա­տա­կով ձեռ­նարկ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներ»։ Ա­վե­լի ուշ  հրա­ժար­վել են այդ բա­ցատ­րութ­յու­նից, ո­րով­հե­տև պար­զել են, որ ոս­տի­կա­նութ­յու­նը չի ու­նե­ցել այդ ակ­ցիա­նե­րը հար­կա­դիր դա­դա­րեց­նե­լու հիմ­քե­րը։ Այ­նու­հե­տև, ստիպ­ված փոր­ձել են այդ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը տե­ղա­վո­րել, խցկել ՀՀ քրեա­կան դա­տա­վա­րութ­յան շրջա­նակ, վեր­ջին­ներս մեկ­նա­բա­նել որ­պես «տե­ղան­քի զննութ­յուն»՝ քննչա­կան ան­հե­տաձ­գե­լի գոր­ծո­ղութ­յան կա­տա­րում։ ­Սա­կայն այդ վար­կածն էլ է ձա­խող­վել, ո­րով­հե­տև պարզ­վել է, որ մո­ռա­ցել են նա­խա­պես Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րակ հրա­վի­րել մե­ծա­թիվ քննչա­կան խմբի, կրկնա­կի ան­գամ ա­վել ըն­թե­րա­կա­նե­րի, բազ­մա­թիվ փոր­ձա­գետ­նե­րի և այլն։ Ու բա­ցի այդ, այն չեն սկսել քննչա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի հա­մար սո­վո­րա­բար թույ­լատ­րե­լի ցե­րե­կա­յին ժա­մե­րին (7։00-22։00)։ ­Տե­ղե­կատ­վա­կան հա­ղոր­դագ­րութ­յան մեջ ՀՔԾ-ն­ ու գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յու­նը ի վեր­ջո կանգ են ա­ռել, ի­րենց կար­ծի­քով, նվազ խո­ցե­լի «տե­ղան­քի հե­տա­զո­տում» օ­պե­րա­տիվ-հե­տա­խու­զա­կան մի­ջո­ցառ­ման տար­բե­րա­կի վրա։ ­Մինչ­դեռ նման մի­ջո­ցառ­ման ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար լիո­վին բա­վա­րար էին հա­մա­պա­տաս­խան տեխ­նի­կա­կան մի­ջոց­նե­րով հա­գեց­ած 2-3 օ­պե­րա­տիվ փոքր խմբե­րի գաղտ­նի, քո­ղարկ­ված գոր­ծու­նեութ­յու­նը։ «Եզ­րա­կա­ցութ­յու­նը մեկն է՝ մար­տի 1-ի ա­ռա­վոտ­յան Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում ոս­տի­կա­նութ­յան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը կրել են բա­ցա­հայտ ա­պօ­րի­նի, հան­ցա­վոր, իսկ ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան դի­մած ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի­նը՝ օ­րի­նա­կան ու ի­րա­վա­չափ բնույթ։ ­Հան­ցա­վոր, հան­րո­րեն վտան­գա­վոր ոտնձ­գութ­յու­նից պաշտ­պան­վե­լը, ան­կախ այն հան­գա­ման­քից, թե ոտնձ­գութ­յուն կա­տա­րո­ղը պե­տա­կան պաշ­տոն­յա է, ոս­տի­կան թե հա­սա­րակ քա­ղա­քա­ցի, ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան դի­մե­լը ՀՀ քր. օր.-ի 42-րդ ­հոդ­վա­ծի հա­մա­ձայն, ՀՀ յու­րա­քանչ­յուր քա­ղա­քա­ցու ի­րա­վունքն է, ընդ ո­րում, «ան­ձի կյան­քի հա­մար վտան­գա­վոր բռնութ­յուն կամ այդ­պի­սի բռնութ­յան ի­րա­կան սպառ­նա­լի­քով զու­գորդ­ված ոտնձ­գութ­յու­նից պաշտ­պան­վե­լիս կա­րող է պատ­ճառ­վել ցան­կա­ցած վնաս, այդ թվում՝ մահ»։ ­Հե­տևա­բար, հրա­զե­նով, հա­տուկ մի­ջոց­նե­րով ու տեխ­նի­կա­յով զին­ված ոս­տի­կա­նութ­յան, ներ­քին զոր­քե­րի, բա­նա­կի, հա­տուկ նշա­նա­կութ­յան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի, ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբե­րի հար­ձա­կում­նե­րից մար­տի 1-2-ին Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում, ա­պա Մ­յաս­նիկ­յա­նի ար­ձա­նին հա­րող տա­րածք­նե­րում պաշտ­պան­վե­լու նպա­տա­կով քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ինք­նա­բուխ ձեռ­նար­կած բո­լոր քայ­լե­րը՝ սկսած բա­րի­կադ­նե­րի կա­ռու­ցու­մից, մին­չև ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան նպա­տա­կով ի­րե­րի ու ա­ռար­կա­նե­րի հայ­թայ­թում՝ լիո­վին օ­րի­նա­չափ ու օ­րի­նա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ են և ամ­բող­ջո­վին հա­մա­պա­տաս­խա­նում են ա­րար­քի հան­ցա­վո­րութ­յու­նը բա­ցա­ռող անհ­րա­ժեշտ պաշտ­պա­նութ­յան քրեաի­րա­վա­կան ինս­տի­տու­տի թե՛ տե­սա­կան և թե՛ օ­րենսդ­րա­կան դրույթ­նե­րին ու ձևա­կեր­պում­նե­րին»,- զե­կույ­ցից հատ­ված ըն­թեր­ցեց  Ջ­հան­գիր­յա­նը։            

3. Ս­պա­նութ­յուն­նե­րի փաս­տե­րով հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծե­րով կա­տար­ված քննչա­կան գոր­ծո­ղու­թուն­նե­րի ծա­վա­լի ցու­ցադ­րու­մից բա­ցի, նա­խաքն­նա­կան մար­մի­նը զգա­լի ջան­քեր է գոր­ծադ­րել ­Համ­լետ ­Թա­դևոս­յա­նի, ­Տիգ­րան Աբ­գար­յա­նի և «Չեր­յո­մու­խա 7-ի» գոր­ծադր­մամբ սպա­նութ­յուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ ­Փաս­տա­հա­վաք խմբի զե­կույց­նե­րում վկա­յա­կոչ­ված փաս­տե­րի, հայտ­նա­բեր­ված թե­րութ­յուն­նե­րի ու հա­կա­սութ­յուն­նե­րի, ար­ված հե­տևութ­յուն­նե­րի հերք­ման հա­մար։ ­Փո­խա­նակ ­Փաս­տա­հա­վա­քի զե­կույց­նե­րում վկա­յա­կոչ­ված սպա­նութ­յուն­նե­րի նոր հան­գա­մանք­նե­րը, ձեռք բեր­ված նոր տվյալ­նե­րը դառ­նա­յին առն­վազն քննչա­կան նոր վար­կած­նե­րի ա­ռաջ­քաշ­ման, քննութ­յան ու ստուգ­ման ա­ռար­կա, ՀՔԾ-ն լծ­վել է ­Փաս­տա­հա­վա­քի աշ­խա­տան­քը ա­մեն գնով փնո­վե­լու, ձեռք բեր­ված տվյալ­նե­րը, ար­ված հե­տևութ­յուն­նե­րը կաս­կա­ծի տակ դնե­լու անշ­նոր­հա­կալ գոր­ծին։ ­Հա­տուկ աչ­քի է զար­նում այն հան­գա­ման­քը, թե նա­խաքն­նա­կան մար­մի­նը ինչ­պես է փոր­ձում սևաց­նել, վար­կա­բե­կել բո­լոր սպան­ված­նե­րին (բա­ցի ներ­քին զոր­քե­րի սպա­յից ու շար­քա­յի­նից)։ Ն­րանք բո­լորն առն­վազն զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­նե­րի մաս­նա­կից­ներ են, մի մա­սը կազ­մա­կերպ­չա­կան ինչ-ինչ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի դե­րա­կա­տար­ներն են, նույ­նիսկ նրանց վե­րա­բեր­յալ ոչն­չով չհիմ­նա­վոր­ված օ­պե­րա­տիվ տե­ղե­կութ­յուն­ներ են հի­շա­տակ­վել, դատ­վա­ծութ­յուն ու­նե­նա­լու վկա­յա­կո­չում­ներ և այլն։ Ն­պա­տա­կը, մեր կար­ծի­քով, մեկն է՝ հա­սա­րա­կութ­յան, մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի, դեպ­քե­րի ի­րա­կան բնույ­թին ան­տեղ­յակ մարդ­կանց մեջ տպա­վո­րութ­յուն ստեղ­ծել, թե սպան­ված­նե­րը քրեա­բա­նա­կան բա­ցա­սա­կան բնու­թա­գիր ու­նե­ցող ան­ձինք են, մի խոս­քով՝ հան­ցա­գործ­ներ, և հենց հան­ցանք­ներ գոր­ծե­լու ի­րա­վի­ճակ­նե­րում զոհ­վել ու սպան­վել են։                

4. ՀՔԾ-ն ­սույն տե­ղե­կատ­վա­կան հա­ղորդ­ման մեջ նշում է, որ բա­նա­կի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը մշտա­պես գտնվել են ոս­տի­կա­նութ­յան զոր­քե­րի և ոս­տի­կա­նութ­յան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի թի­կուն­քում և զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­նե­րի մաս­նա­կից­նե­րի հետ ան­մի­ջա­կան շփում­ներ չեն ու­նե­ցել։ ­Մինչ­դեռ  ո­րևէ փորձ չի ար­վել` քննութ­յան ա­ռար­կա դարձ­նել ՀՀ ՊՆ նա­խա­րա­րի դե­ռևս փետր­վա­րի 23-ի 0038 հույժ գաղտ­նի հրա­մա­նը և ի­րա­վա­կան գնա­հա­տա­կան տալ այդ հրա­մա­նին։ Արդ­յոք այդ հրա­մա­նի ըն­դու­նումն ու գոր­ծադ­րու­մը, ին­չը հան­գեց­րել է մարդ­կա­յին զո­հե­րի ու այլ ծանր հե­տևանք­նե­րի, իր մեջ առն­վազն չի պա­րու­նա­կում իշ­խա­նա­զան­ցութ­յան, պաշ­տո­նա­կան դիր­քի չա­րա­շահ­ման հատ­կա­նիշ­ներ։ Լ­ռութ­յան է մատն­ված Ռ. ­Քո­չար­յա­նի` մար­տի 1-ի «Ար­տա­կարգ դրութ­յուն հայ­տա­րա­րե­լու մա­սին» հրա­մա­նագ­րի սահ­մա­նադ­րա­կա­նութ­յան խնդի­րը և մաս­նա­վո­րա­պես Ար­տա­կարգ դրութ­յան ռե­ժի­մի ա­պա­հով­մա­նը ­Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան ներգ­րա­վման օ­րի­նա­կա­նութ­յու­նը։ Արդ­յոք նման հրա­մա­նա­գիր ըն­դու­նե­լով Ռ. ­Քո­չար­յա­նը ակն­հայ­տո­րեն դուրս չի ե­կել ­Սահ­մա­նադ­րութ­յամբ ՀՀ ­նա­խա­գա­հին վե­րա­պահ­ված լիա­զո­րութ­յուն­նե­րի շրջա­նա­կից և ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն չի կրում հե­տա­գա բո­լոր հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ու վրա հա­սած ծան­րա­գույն հե­տևանք­նե­րի հա­մար։ ­Չէ՞ որ քրեա­կան հե­տապն­դու­մից ՀՀ ­նա­խա­գա­հը ան­ձեռնմ­խե­լի է միայն իր կար­գա­վի­ճա­կից բխող գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի հա­մար, ա­սել է թե, ե­թե դրանց հա­մար նա լիա­զոր­ված է ­Սահ­մա­նադ­րութ­յամբ։ ­Մինչ­դեռ, բա­նա­կի ներգ­րավ­ման մա­սին Փաս­տա­հա­վա­քի զե­կույ­ցում այդ հրա­մա­նագ­րի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կա­նութ­յու­նը հաս­տա­տող սահ­մա­նադ­րա­գի­տա­կան ան­վի­ճար­կե­լի հիմ­նա­վո­րում­ներ ու ա­նա­ռար­կե­լի վկա­յութ­յուն­ներ են ներ­կա­յաց­ված։ «­Մեր խո­րին հա­մոզ­մամբ մար­տի 1-2-ի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին բա­նա­կի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան ներգ­րա­վումն է, որ ան­պար­տութ­յան ու պաշտ­պան­վա­ծութ­յան պատ­րանք ու հա­մոզ­վա­ծութ­յուն է ստեղ­ծել թե՛ ոս­տի­կա­նութ­յան, ներ­քին զոր­քե­րի, հա­տուկ նշա­նա­կութ­յան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի և թե՛ ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբե­րի մոտ, նրանց դրդել ծեծ ու ջար­դի, թա­լա­նի, հրկի­զում­նե­րի ու սպա­նութ­յուն­նե­րի։ ­Տե­ղե­կատ­վա­կան հա­ղորդ­ման հա­մակ լռութ­յու­նը մատ­նում է ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յան ու ՀՔԾ-ի վա­խը այս ի­րա­վա­կան ակ­տե­րի ի­րա­վա­չա­փութ­յան հար­ցի քննար­կու­մից, թե­կու­զև նա­խաքն­նութ­յան շրջա­նակ­նե­րում»,- ա­սաց Ջ­հան­գիր­յա­նը:

Շարունակությունը՝ հաջորդ համարում:

Գոհար Վեզիրյան Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         Ռոբերտ Քոչարյան, Աղվան Հովսեփյան, Գոհար Վեզիրյան, «Չորրորդ իշխանություն», Գագիկ Ջհանգիրյան


››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված
Մալադե´ց, աներ
Մալադե´ց, աներ
11.09.2020 / 1526
Վազիր դատարան
Վազիր դատարան
23.09.2020 / 903