Հինգշաբթի 22.10.2020 18:38

Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
22.10.2020 / 16:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
22.10.2020 / 13:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 22:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 21:00
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 20:30
Սատիրիկոն/Լուր-մեկնաբանություն
21.10.2020 / 20:00
20.09.2020   21:00
457

Քանի դեռ Աղվան Հովսեփյանը գլխավոր դատախազ է - 2


Սկիզբը՝ նախորդ համարում:

Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների և նրանց ներկայացուցիչների՝ դատական նիստերին իրենց ֆիզիկական մասնակցությունը դադարեցնելու մասին հայտարարությունը վրդովմունքի նոր ալիք է առաջացրել: Ներկայացնում ենք նախորդ հրապարակման շարունակությունը:

«ՉԻ», 25 հունվարի, 2012թ.

5. Ա­ռա­վել ան­հաս­կա­նա­լի է մար­տի 1-2-ի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբե­րի մաս­նակ­ցութ­յան խնդրի ամ­բող­ջա­կան ան­տե­սու­մը, հատ­կա­պես երբ ՀՔԾ-ն­ ինքն է ըն­դու­նում, որ սպան­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձան­ցից ե­րե­քի (­­Հով­հան­նես ­­Հով­հան­նիս­յան-5,45 մմ, ­­Զա­քար ­­Հով­հան­նիս­յան-9 մմ, ­­Դա­վիթ ­­Պետ­րոս­յան- 9 մմ) մար­մին­նե­րից հան­ված գնդակ­նե­րը իբր չեն նույ­նա­կա­նաց­վել ոս­տի­կա­նութ­յան սպա­ռա­զի­նութ­յու­նում գտնվող և ­մար­տի 1-2-ին գոր­ծադր­ված հրա­զեն­նե­րից և­ ոչ մե­կի գնդակ­նե­րի հետ։ Ե­թե հա­վա­տանք (մի պահ), որ դա ի­րոք այդ­պես է և ­քա­նի որ ա­պա­ցուց­ված փաստ է նաև, որ ցու­ցա­րար­նե­րը մար­տի 1-2-ին հրա­զեն և ­պայ­թու­ցիկ սար­քեր չեն օգ­տա­գոր­ծել, ա­պա դա կա­րող է ու­նե­նալ թե­րևս հ­նա­րա­վոր եր­կու բա­ցատ­րութ­յուն.

ա­ռա­ջին` ոս­տի­կա­նութ­յան աշ­խա­տա­կից­ներն ու ներ­քին զոր­քե­րի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը ի­րենց մոտ ու­նե­ցել, կրել և ­գոր­ծադ­րել են չհաշ­վառ­ված ա­պօ­րի­նի հրա­զեն­ներ։

Երկ­րորդ` մար­տի 1-2-ի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին ի­րոք մաս­նակ­ցել են բա­նա­կի, ԼՂՀ ոս­տի­կա­նութ­յան այլ զին­ված ստո­րա­բա­ժա­նում­ներ և­ ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբեր, ո­րոնց սպա­ռա­զի­նութ­յու­նում կամ տնօ­րի­նութ­յան տակ գտնվող հրա­զեն­նե­րը քննութ­յամբ հայտ­նա­բեր­ված ու առգ­րավ­ված չեն, և դ­րանց փոր­ձա­գի­տա­կան տվյալ­նե­րը բա­ցա­կա­յում են ՀՀ ոս­տի­կա­նութ­յան պար­կու­ճա­դա­րա­նում, հե­տևա­բար դա­տաձ­գա­բան փոր­ձա­գետ­նե­րը դրանք չէին կա­րող հա­մե­մա­տել սպան­ված­նե­րի մար­մին­նե­րից հան­ված գնդակ­նե­րի հետ և ­նույ­նա­կա­նաց­նել զեն­քե­րը։

Այլ ու­ժա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի և­ ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբե­րի մար­տի 1-2-ին մաս­նակ­ցութ­յան հար­ցը լրա­ցու­ցիչ ա­պա­ցուց­ված է նաև «7-ի գոր­ծով» կա­տար­ված դեպ­քի վայ­րի զննութ­յուն­նե­րի ար­ձա­նագ­րութ­յուն­նե­րով (այդ թվում՝ լրա­ցու­ցիչ ար­ձա­նագ­րութ­յուն­նե­րով), ըստ ո­րոնց, հա­զա­րա­վոր այլ պար­կուճ­նե­րի հա­րևա­նութ­յամբ հայտ­նա­բեր­վել ու առգ­րավ­վել են նաև ձեռ­քի գնդաց­րի՝ Рк ­-ի մի քա­նի տասն­յակ պար­կուճ­ներ և ­փամ­փուշտ։ Ըստ գոր­ծի տվյալ­նե­րի, մար­տի 1-2-ին ոս­տի­կա­նութ­յան ու­ժե­րը գնդա­ցիր չեն օգ­տա­գոր­ծել։ ­­Բա­ցի այդ, մին­չև­ օրս, ըստ մեր ու­նե­ցած տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի, դեպ­քի վայ­րի զննութ­յուն­նե­րով հայտ­նա­բեր­ված ու առգ­րավ­ված տար­բեր տրա­մա­չա­փե­րի հա­զա­րա­վոր պար­կուճ­նե­րի՝ ոս­տի­կա­նութ­յան, բա­նա­կի սպա­ռա­զի­նութ­յուն­նե­րում գտնվող հրա­զեն­նե­րի հետ նույ­նա­կա­նաց­ման նպա­տա­կով դա­տաձ­գա­բա­նա­կան փոր­ձաքն­նութ­յուն­ներ նշա­նակ­ված չեն կամ դրանց արդ­յունք­նե­րը հան­րությու­նից գաղտ­նի են պահ­վում։

Այդ պատ­ճա­ռով պնդում ենք, որ ՀՔԾ-ն­ այս ա­ռու­մով լուրջ բաց­թո­ղում է թույլ տվել, և ­կա­տար­ված նա­խաքն­նութ­յան շրջա­նա­կից մի­տում­նա­վոր դուրս են մնա­ցել մար­տի 1-2-ի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ան­մի­ջա­կան մաս­նա­կից զին­ված պե­տա­կան կա­ռույց­ներ, ստո­րա­բա­ժա­նում­ներ ու ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբեր։ Ե­թե ՀՀ ԶՈՒ, ԼՂՀ ոս­տի­կա­նութ­յան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի դե­րա­կա­տա­րութ­յան, անձ­նա­կազ­մի, սպա­ռա­զի­նութ­յան բա­ցա­հայ­տումն ու ճշգրտու­մը ի­րե­նից օ­պե­րա­տիվ ու քննչա­կան մեծ բար­դութ­յուն ներ­կա­յաց­նող հարց չէ, ա­պա ա­պօ­րի­նի զին­ված խմբե­րին նախ պետք է հայտ­նա­բե­րել, ճշտել նրանց կազ­մը, հայտ­նա­բե­րել ու առգ­րա­վել նրանց ա­պօ­րի­նի զենքն ու զի­նամ­թեր­քը, յու­րա­քանչ­յուր խմբի ու­նե­ցած դե­րը, տե­ղա­կա­յու­մը, շար­ժը և­ այլն։

6. ­­Բո­լոր սպա­նութ­յուն­նե­րի նկա­րագ­րութ­յուն­նե­րի հետ ծա­նո­թա­ցու­մը մեզ հան­գեց­նում է հե­տևութ­յան, որ նա­խաքն­նա­կան մար­մի­նը կար­ծես հիմ­նա­կա­նում կա­րո­ղա­ցել է վե­րա­կանգ­նել մին­չև ս­պա­նութ­յուն­նե­րի կոնկ­րետ ակ­տե­րի կա­տա­րու­մը գրե­թե բո­լոր սպան­ված­նե­րի գտնվե­լու վայ­րը, նրանց կող­քին ան­մի­ջա­կան գտնվող ան­ձանց, նրանց շարժ­ման ուղ­ղութ­յու­նը, ձեռ­քե­րին ա­ռար­կա­նե­րի առ­կա­յութ­յու­նը (մա­հակ, գա­րեջ­րի շիշ, հե­ռա­խոս), ին­չով զբաղ­վե­լը և­ այլն։ ­­Մեծ մա­սամբ բա­ցա­հայտ­ված է նաև ծանր վնաս­վածք ստա­նա­լուց կամ սպան­վե­լուց հե­տո կա­տար­ված դեպ­քե­րի ըն­թացքն ու դրանց մաս­նա­կից­նե­րի շրջա­նա­կը՝ թե վի­րա­վո­րին կամ մա­հա­ցա­ծին ով­քեր, ում մե­քե­նա­յով, մին­չև­ ուր տե­ղա­փո­խե­ցին, շտապ օգ­նութ­յան որ բրի­գա­դին հանձ­նե­ցին և­ այլն։ Բայց բուն սպա­նութ­յան գոր­ծո­ղութ­յու­նը, կրա­կո­ցի ուղ­ղութ­յու­նը, կրա­կո­ղի ան­ձը (ոս­տի­կան էր, զին­վոր էր, քա­ղա­քա­ցիա­կան անձ էր), նրա ար­տա­քին նույ­նիսկ մո­տա­վոր նկա­րագ­րութ­յու­նը, ա­ռանց բա­ցա­ռութ­յան բո­լոր տա­սը դեպ­քե­րում այդ­պես էլ ոչ ոք չի տե­սել, ո­չինչ չի կա­րող ա­սել։ ­­Մի ա­նե­րևույթ ուժ թե՛ սպան­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձանց կող­քին ան­մի­ջա­կա­նո­րեն գտնվող­նե­րին, թե՛ ոս­տի­կա­նութ­յան սպա­յի ու շար­քա­յի­նի հա­մա­ծա­ռա­յող­նե­րին, բո­լո­րին անխ­տիր, այդ պա­հին պար­տադ­րել է նա­յել այլ կողմ, մի ու­րիշ գոր­ծով զբաղ­վել և ­բո­լո­րը միա­սին մի տա­րօ­րի­նակ զու­գա­դի­պութ­յամբ հենց այդ կա­րևոր դրվա­գը չեն տե­սել ու չեն նկա­տել։

7. ­­Մեկ այլ զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պութ­յուն ևս։ Ինչ­պես հայտ­նի է, սպան­ված­նե­րից ե­րե­քը մա­հա­ցել են «­­Չեր­յո­մու­խա 7» հա­տուկ մի­ջո­ցի կրա­կո­ցից, և ն­րանց մար­մին­նե­րից դիա­հեր­ձում­նե­րի ժա­մա­նակ հան­վել են գա­զա­յին նռնա­կի մե­տաղ­յա և պ­լաստ­մա­սե կտոր­ներ, իսկ ­­Գոռ Ք­լո­յա­նի մարմ­նից՝ կրակ­ված փամ­փուշ­տի ամ­բող­ջա­կան կոն­տեյ­ներ։ ­­Թեև հա­տուկ մի­ջոց­նե­րի, այդ թվում՝ նաև «­­Չեր­յո­մու­խա 7»-ի ու դրանց գա­զա­յին նռնակ­նե­րի դա­տաձ­գա­բա­նա­կան փոր­ձաքն­նութ­յան նա­խա­դեպ ու փոր­ձա­ռութ­յուն ՀՀ փոր­ձա­գի­տա­կան հիմ­նարկ­ներն ու փոր­ձա­գետ­նե­րը եր­բևէ չեն ու­նե­ցել, վե­րը նշված բո­լոր դեպ­քե­րում նրանք անս­խալ, զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պութ­յամբ սպան­ված­նե­րի ու վի­րա­վոր­նե­րի մար­մին­նե­րից հան­ված բե­կոր­նե­րի, ինչ­պես նաև մեկ ամ­բող­ջա­կան կոն­տեյ­նե­րի վրա միա­հա­մուռ հայտ­նա­բե­րել ու ար­ձա­նագ­րել են պինդ ա­ռար­կա­նե­րի հետ շփվե­լու և­ ո­րևէ ար­գել­քի մի­ջով անց­նե­լու հնա­րա­վոր հետ­քեր (խոս­քը «ռե­կա­շե­տի» մա­սին է. ՀՔԾ վեր­ջին զե­կույ­ցում նշվում է, որ ոչ թե կրա­կել են քա­ղա­քա­ցու ուղ­ղութ­յամբ, այլ «ռե­կա­շե­տի» հետ­ևան­քով է զոհ­վել կամ վնաս­վել քա­ղա­քա­ցին - Գ.Վ.)։ Չ­հաս­կա­ցաք, թե ին­չու։ Կր­կին, տա­րօ­րի­նակ մի զու­գա­դի­պութ­յամբ, դա­տաձ­գա­բան փոր­ձա­գետ­նե­րը այս ե­րեք գնդակ­նե­րի վրա, նո­րից ա­ռանց բա­ցա­ռութ­յան, հայտ­նա­բե­րել են պինդ ա­ռար­կա­նե­րի հետ շփման կամ նրանց մի­ջով անց­նե­լու հնա­րա­վոր հետ­քեր։ ­­Հի­մա կար­ծեմ ար­դեն պարզ է, թե շե­ղա­ցատ­կի («շե­ղա­ցատ­կը» «ռե­կա­շե­տի» հա­յե­րեն տար­բե­րակն է- Գ.Վ.) հնա­րա­վո­րութ­յու­նը բո­լոր վնաս­վածք­նե­րի դեպ­քում ինչ նպա­տակ է հե­տապն­դում։ ­­Ցու­ցա­րար­նե­րի վրա ու­ղիղ նշա­նա­ռութ­յամբ կրակ չի ար­ձակ­վել, մե­զա­նից այլ բան չսպա­սեք։ (Այ­նու­հե­տև Ջ­հան­գիր­յա­նը ներ­կա­յաց­րեց youtube-ում տե­ղադր­ված տե­սան­յու­թե­րից մե­կը, որ­տեղ հստակ ե­րևում է, թե ինչ­պես է հա­տուկ ջո­կա­տա­յի­նի հա­մազ­գեստ հա­գած, դի­մա­կա­վոր, ինք­նա­ձի­գով զին­ված հրա­ձի­գը դուրս գա­լիս շեն­քի անկ­յու­նից, դի­մա­հար կրա­կում և­ ա­պա թաքն­վում- Գ.Վ.)։ 

8. ­­Հա­սա­րա­կութ­յան և ­մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի ու­շադ­րութ­յու­նը կենտ­րո­նացած է ա­ռա­վե­լա­պես տա­սը սպա­նութ­յուն­նե­րի բա­ցա­հայտ­ման պա­հան­ջի վրա։ ­­Սա­կայն ակն­հայտ է, որ մին­չ­ օրս չեն բա­ցա­հայտ­վել նաև մի քա­նի տասն­յակ քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձանց (փաս­տա­հա­վաք խմբին տրա­մադր­ված միայն մի աղ­յու­սա­կի հա­մա­ձայն դրանց թի­վը մոտ 25-ն­ է) գնդա­կա­յին ու բե­կո­րա­յին ծան­րութ­յան տար­բեր աս­տի­ճա­նի մարմ­նա­կան վնաս­վածք­ներ պատ­ճա­ռե­լու և­ ոչ մի դեպք։ Աս­վա­ծը լրա­ցու­ցիչ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում է, որ մար­տի 1-2-ին հրա­զեն ու պայ­թու­ցիկ սար­քեր գոր­ծադ­րող­նե­րին բա­ցա­հայ­տե­լու ու նրանց քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կե­լու խնդի­րը ոչ միայն ի­րա­վա­կան, այ­լև ­քա­ղա­քա­կան փա­կի, ար­գել­քի տակ է։ Ի դեպ՝ պարզ­վում է, որ սպա­նութ­յուն­նե­րի փաս­տե­րով քրեա­կան գոր­ծեր հա­րուց­վել են միայն 2009թ. գար­նա­նը ՀՀ քր. օր-ում փո­փո­խութ­յուն­ներ և լ­րա­ցում­ներ կա­տա­րե­լուց հե­տո, այն էլ, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ, ՀՀ քրեա­կան օ­րենսգր­քի 104-րդ ­հոդ­վա­ծի 2-րդ ­մա­սի լրաց­ված 10-րդ ­կե­տով, ո­րը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է սահ­մա­նում զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­նե­րի մաս­նա­կից­նե­րի կա­տա­րած սպա­նութ­յուն­նե­րի հա­մար։ Այ­սինքն` քրեա­կան գործ հա­րու­ցե­լու ո­րոշ­ման մեջ ար­դեն ո­րոշ­ված է, որ մար­տի 1-2-ի սպա­նութ­յուն­նե­րը կա­տա­րել են զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յուն­նե­րի մաս­նա­կից­նե­րը։ Ոչ ի­րա­վա­բան­նե­րի հա­մար պար­զա­բա­նեմ, որ ոս­տի­կա­նութ­յան ծա­ռա­յող­նե­րը, ՆԶ-ի, բա­նա­կի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը ոչ մի դեպ­քում չեն կա­րող դի­տարկ­վել զանգ­վա­ծա­յին ան­կար­գութ­յան մաս­նա­կից։ Ս­տաց­վում է, որ ՀՔԾ-ն, բնա­կա­նա­բար նաև ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յու­նը ի սկզբա­նե քննար­կել ու ո­րո­շել են, որ այդ սպա­նութ­յուն­նե­րը կա­տա­րել են ընդ­դի­մութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Չ­նա­յած, որ նրանց սկզբում չհա­ջող­վեց վերջ­նա­կա­նա­պես այդ սպա­նութ­յուն­նե­րը մեղ­սագ­րել «7-ի գոր­ծով» մե­ղադր­յալ­նե­րին, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ մին­չ­ օրս նրանք չեն հրա­ժար­վել դրանք ընդ­դի­մութ­յան այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի վրա բար­դե­լու ի­րենց ծրագ­րից։ ­­Սա ուղ­ղա­կի խայ­տա­ռա­կութ­յուն է, նույ­նիսկ մեր ի­րա­վա­կի­րառ պրակ­տի­կա­յի հա­մար, չտեսն­ված ու չլսված խայ­տա­ռա­կութ­յուն։ Ս­րա­նից հե­տո հույս տա­ծել, թե ՀՔԾ-ն­ ու ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յու­նը ցան­կա­նում են ու կա­րող են բա­ցա­հայ­տել ո­րևէ սպա­նութ­յուն՝ ուղ­ղա­կի անմ­տութ­յուն է։ Ն­ման պայ­ման­նե­րում սպա­նութ­յուն­նե­րից ո­րևէ մե­կը կա­րող է բա­ցա­հայտ­վել միայն այն դեպ­քում, երբ այն հնա­րա­վոր լի­նի մեղ­սագ­րել մար­տի 1-2-ի բո­ղո­քի ակ­ցիա­յի մաս­նա­կից­նե­րից ո­րևէ մե­կին։ ­­Քա­նի դեռ ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յունն ու ՀՀ հա­տուկ քննչա­կան ծա­ռա­յութ­յու­նը` ան­տե­սե­լով օ­րենք և­ օ­րի­նա­կա­նութ­յուն, ինք­նա­մո­ռաց ծա­ռա­յում են գոր­ծող իշ­խա­նութ­յա­նը, մար­տի 1-2-ի դեպ­քե­րի ի­րա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, այդ թվում` սպա­նու­թյուն­ներ գոր­ծած ան­ձինք, չեն հայտ­նա­բեր­վե­լու ու քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան չեն են­թարկ­վե­լու։

Գո­հար ­Վե­զիր­յան Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը պետք է չբացահայտի նյութի էական մասը: Կայքի նյութերից քաղվածքներ արտատպելիս լրատվամիջոցի անվանման նշումը և ակտիվ հղումի տեղադրումը պարտադիր է:
Հարգելի ընթերցողներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելով Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ և հետևել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ և հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:
 Պիտակներ

         Մարտի 1-ի գործ, «Չորրորդ իշխանություն», Գոհար Վեզիրյան


››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› Կարդացեք Չարենց
››› «Չորրորդ իշխանություն» թերթի և 4rd.am կայքի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
››› Ո՞ւմ ձեռնտու չէ 200 միլիոն դոլարի ներդրումը
››› Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի հայտարարությունը
››› Իշխելու թշվառությունն ու փառքի արվեստը
››› Անասնաֆերմա՝ Նարեկ Սարգսյանից Նիկոլ Փաշինյանին... Տիգրան Ավինյանին էլ
››› Մերժվածների ջղակծկումների և վարչապետի ձախողումների արանքում
››› Ո՞վ է եղել իրական դավաճանը
››› Երբ թիրախավորվում է լռությունը
››› Ինչո՞ւ են զինվորները զոհվում Ղարաբաղում և ինչո՞ւ են բոլոր զոհերը հայաստանցի
››› Մշակութային հեղափոխություն չի լինելու
››› Ատելության խոսքը, ամբոխահաճությունը և տրամաբանությունը
››› Տաշիրյան սարդոստայն
››› Գործող Սահմանադրությունը կարող է ոչնչացնել հեղափոխությունը
››› Առաջիկա երկու-երեք ամիսները վճռորոշ են լինելու
››› ԱԱԾ-ն պետք է կանխի Քոչարյանի գայթակղությունները
››› Նիկոլն ընդդեմ Նիկոլի
››› Այսպես է լինում, երբ վեթթինգի փոխարեն հավատում են դատախազի ազնիվ խոսքին
››› Սրանց գործը փախնողներին «հաջող» անելն է
››› Արսեն Թորոսյանն ու Ալեն Սիմոնյանը՝ 1-9 հաշվով պարտության գլխավոր մեղավորներ
››› Ակորդեոնիստը որոշել է նստել «սուխոյ ատկազով»
››› ՀՀԿ-ի անհաջող գրագողությունը
››› Տանը վեր ընկնելու ժամանակները
››› Անցյալի պատանդները

Ամենաընթերցված

Մարգո է վատացել
Մարգո է վատացել
04.10.2020 / 6797Բարև, անորակներ
Բարև, անորակներ
01.10.2020 / 1545


Սա՞ էր ձեր թափը
Սա՞ էր ձեր թափը
03.10.2020 / 1420


Ժողովրդին ատողը
Էդիկ, դու սուս
Էդիկ, դու սուս
15.10.2020 / 1336